Hlavná stránka > Činnosť > Pracovné úrazy > Pracovný úraz
Pracovný úraz
Aktualizované: 23.03.2015 10:27

V zmysle § 195 ods. 2) zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

V zmysle § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pracovné úrazy rozdeľujú nasledovne:

  • závažné pracovné úrazy s následkom smrti,
  • závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví,
  • registrované pracovné úrazy.