Hlavná stránka > Činnosť > Diskriminácia > Diskriminácia
Diskriminácia
Aktualizované: 17.03.2015 09:04
Povinnosť zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov antidiskriminačným zákonom je jednou z mnohých povinností daných zamestnávateľovi platnou pracovnoprávnou legislatívou. V rámci výkonu dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov sa inšpekcia práce venuje aj oblasti diskriminácie zamestnancov. Informácie o zisteniach inšpekcie práce za roky 2009 – 2013 sú prezentované v prílohách.

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z úlohy č. 62 Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 povinnosť zabezpečovať pravidelný dozor nad rovnakým zaobchádzaním so zamestnancami/zamestnankyňami a z úlohy č. 2 Akčného plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 – 2019 kontrolovať dodržiavanie zásady rovnosti v odmeňovaní.

Národný inšpektorát práce vypracoval za rok 2014 súhrnnú informatívnu správu o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. Súhrnná správa je uverejnená v článku Diskriminácia a rodová rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch.
Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfAntidiskriminačná legislatíva259 KB04.03.2010 11:32
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfAntidiskriminačná legislatíva - Sumár 2010191 KB02.03.2011 12:29
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfAntidiskriminačná legislatíva - Sumár 2011170 KB25.06.2012 13:17
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfAntidiskriminačná legislatíva - Sumár 2012228 KB05.03.2013 08:23
Prevziať súbor Príloha.pdf Príloha.pdfAntidiskriminačná legislatíva - Sumár 2013757 KB07.04.2014 15:40