Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení > Náležitosti žiadostí o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
Náležitosti žiadostí o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
Aktualizované: 02.10.2012 12:49
Náležitosti žiadostí
o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa podľa § 24  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.)Žiadateľ o vykonanie skúšky podľa § 24 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika doručí na  Národný inšpektorát práce (ďalej len NIP) nasledovné doklady:

•    písomnú žiadosť s uvedením mena, priezviska, titulu, dátumu narodenia, adresou  
            trvalého pobytu, doporučujem uviesť aj telefónne číslo.
•    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – úradne overený
•    osvedčenie bezpečnostného technika – úradne overené
•    doklad o splnení podmienky odbornej praxe – originál resp. úradne overený
•    správny poplatok vo výške 33 Eur – nelepiť na žiadosť

Preukázanie odbornej praxe:
V zmysle § 24 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z. autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik podľa § 23 zákona, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe bezpečnostného technika po získaní osvedčenia bezpečnostného technika úspešne vykonal skúšku pre skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce t.j. prax sa počíta od nasledujúceho dňa od vydania osvedčenia bezpečnostného technika. Podmienka dĺžky odbornej praxe(najmenej dva roky) sa preukazuje pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia ABT.
Podľa § 24 ods.4 zákona č.124/2006 Z. z. sa odborná prax preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností  a jeho dĺžke s uvedením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zamestnávateľ zaradený(uviesť, že prax je vykonávaná na základe pracovnej zmluvy). Pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostného technika sa prax preukazuje príslušnou zmluvou o výkone odborných činností bezpečnostného technika s uvedením dĺžky výkonu u jednotlivých odberateľov jeho služieb s priradením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zaradený odberateľ jeho služby.

Preukázanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika:
Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika sa preukazuje osvedčením bezpečnostného technika získaného podľa § 23 zákona č.124/2006 Z. z.
Ak bolo osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 30.6.2006, jeho platnosť sa preukazuje potvrdením o aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostného technika v zmysle § 39 ods.3 zákona č.124/2006 Z. z. absolvovanej v dobe od 1.7.2006 do 31.12.2007 podľa § 23 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z.
Osvedčenia bezpečnostného technika vydané pred 01.01.1997 musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 95/2000 Z. z. a  zákonom č. 158/2001 Z. z. t.j. preukázať osvedčenie o  odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika vydaného na základe absolvovania odbornej prípravy podľa § 12 ods.3 v nadväznosti na § 16b zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. vydané oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou podľa ust. § 15 ods.3 zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v období od 1.5.2001 do 30.4.2005 a doložiť potvrdenie o aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostného technika v zmysle § 39 ods.3 zákona č.124/2006 Z. z. absolvovanej v dobe od 1.7.2006 do 31.12.2007 podľa § 23 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z.

Adresa na zaslanie žiadosti:  Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01  Košice. 

Oznámenie termínu skúšky: termín skúšky NIP oznámi žiadateľovi  tri týždne vopred v zmysle § 24 ods.5 zákona č.124/2006 Z. z. po posúdení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP a určení termínu skúšky.

Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika: po úspešne vykonanej skúške vydá NIP do 15 dní žiadateľovi osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika.Žiadateľ o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. doručí na  Národný inšpektorát práce (ďalej len NIP) nasledovné doklady:

•    písomnú žiadosť s uvedením mena, priezviska, titulu, dátumu narodenia, adresou  
            trvalého pobytu, doporučujem uviesť aj telefónne číslo.
•    doklad o skončení úplného stredného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania   alebo  vysokoškolského vzdelania – úradne overený
•    správny poplatok vo výške 33€ - nelepiť na žiadosť
•    potvrdenie o najmenej päťročnom plnení odborných činností v oblasti bezpečnosti  
            a ochrany zdravia pri práci v štátnozamestnaneckom pomere alebo služobnom             
            pomere(uviesť deň vymenovania do štátnozamestnaneckého/služobného pomeru 
            a vymedziť plnenie odborných činností v oblasti BOZP od...do) – originál resp. úradne  
            overené

Adresa na zaslanie žiadosti:  Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01  Košice. 

Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika: po posúdení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP, vydá NIP žiadateľovi osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle § 24 ods.2 a ods.7 zákona č.124/2006 Z. z.