Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení > Postup pri podávaní žiadosti na výkon bezpečnostnotechnickej služby
Postup pri podávaní žiadosti na výkon bezpečnostnotechnickej služby
Aktualizované: 02.10.2012 12:49
Žiadosť musí obsahovať najmä:

       -    druh činnosti, ktorú chce vykonávať (vykonávanie BTS),
       -    názov subjektu, (obchodné meno, právnu formu ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko a bydlisko ak ide o fyzickú osobu, podnikateľa)
       -    sídlo
       -    identifikačné číslo (IČO)V zmysle § 21 ods. 9 zákona 124/2006 Z. z. k žiadosti o oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby:

      1.    zoznam odborných zamestnancov
      2.    pracovné zmluvy s odbornými zamestnancami
      3.    pracovné postupy, teda projekt
      4.    doklad o primeraných pracovných priestoroch (list vlastníctva, resp. nájomná zmluva)
      5.    vyhlásenie o materiálno technickom zabezpečení
      6.    vyhlásenie o nezávislosti pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľovi
      7.    správny poplatok 82,50 €


Odborný zamestnanec musí doložiť doklad odbornej spôsobilosti, čiže osvedčenie bezpečnostného technika, resp. autorizovaného bezpečnostného technika.
Ďalej  doklady o odbornej spôsobilosti iných odborníkov (napríklad: osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 14 zákona 124/2006 Z. z., osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, iné doklady o odbornej spôsobilosti ako vysvedčenia, potvrdenia o absolvovaní odborných kurzov, a iné)

Pracovné postupy by mali obsahovať:

      1.    metodické postupy
      2.    postupy vyplývajúce zo zákona o BOZP a súvisiacich nariadení vlády SR
             postupy :     pri prvom vstupe BTS do firmy a na pracovisko
                                  pre zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a následné opatrenia na elimináciu, zníženie rizika
                                  pre zabezpečenie predpísaných prehliadok a skúšok zariadení, pre plánovanie opráv a údržby
                                  pre zabezpečenie, aby chemické a fyzikálne faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali BOZP
                                  pre vypracovanie havarijných plánov a protihavarijných opatrení
                                  pre určovanie bezpečných pracovných postupov
                                  pre vypracovanie koncepcie politiky BOZP a programu jej realizácie
                                  pre vypracovanie vlastného zoznamu prác a pracovísk
                                  pre vydávanie interných predpisov a pokynov na zaistenie BOZP pre jednotlivé činnosti a postupy pre vedenie a uchovávanie dokumentácií
                                  pre zaradovanie zamestnancov na výkon práce
                                  pre poskytovanie informácií a pokynov  na zaistenie BOZP platné cudzie osoby zdržujúce sa na pracovisku
                                  pri evidencii a registrácii pracovných úrazov a chorôb z povolania
      3.    kontrolné činnosti
      4.    spolupráca so zástupcami zamestnancov a komisiou BOZP
      5.    postupy pri zamestnancoch pracujúcich na odlúčených pracoviskách a ktorí pracujú na pracoviskách sami
      6.    spolupráca s pracovnou zdravotnou službou

Ku každému bodu stačí stručne a jasne uviesť popis pracovného postupu.
Vzorové pracovné postupy sa píšu všeobecne, v praxi sa prispôsobujú konkrétnym podmienkam.
Neprikladať prílohy ani vzory!

Bezpečnostnotechnická služba na základe tohto oprávnenia nie je oprávnená vykonávať výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 zákona 124/2006 Z. z.!