Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > UPOZORNENIE na dobu platnosti vydaného oprávnenia
UPOZORNENIE na dobu platnosti vydaného oprávnenia
Aktualizované: 18.09.2012 12:39
UPOZORNENIE na dobu platnosti vydaného oprávnenia1. právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických  zariadení  (ďalej len „OPO“)  vydané  v  zmysle  § 6 ods. 1 písm. d) bod 3. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2. fyzické osoby a  právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len „BTS“) vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 21 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

3.  fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce (ďalej len „VaVZ“) vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

upozorňujeme na § 39c zákona č. 124/2006 Z.z. – Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010 v ktorom sa uvádza:

Oprávnenie  na  overovanie plnenia  požiadaviek  bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.  

Zároveň  si  Vás dovoľujeme upozorniť na dodržanie povinností vyplývajúcich z § 14 ods. 6 (OPO), z § 21 ods. 11 (BTS) a z §27 ods. 13 (VaVZ) zákona č. 124/2006 Z. z.