Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení > Podmienky vydania osvedčení a oprávnení
Podmienky vydania osvedčení a oprávnení
Aktualizované: 18.09.2012 12:34
Usmernenie pre žiadateľov o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce a oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

V nadväznosti na Rozsudok Najvyššieho súdu SR, č. 3Sžo 144/2010 zo dňa 05.04.2011, a v súvislosti s prijatým uznesením Akreditačnej komisie NIP, č. 25/07/2012 zo dňa 19.07.2012, Vám týmto oznamujeme, že s účinnosťou od 08.08.2012 sa na účely preukázania odbornej a lektorskej spôsobilosti pri žiadostiach o vydanie osvedčenia ABT a oprávnení na VaVZ, BTS predkladajú a akceptujú len nasledovné formy dokladov:

  • originál dokladu,
  • overený odpis alebo výpis,
  • úradne overená kópia dokladu,
  • pri osobnom podaní žiadosti kópiou dokladu s možnosťou nahliadnuť do originálu dokladov.