Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > STANOVISKO NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE ku zverejneným článkom
STANOVISKO NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE ku zverejneným článkom
Aktualizované: 20.08.2012 12:31
Dňa 20.08.2012 boli v Hospodárskych novinách uverejnené zavádzajúce články v súvislosti so školeniami vodičov

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57085550-ked-na-soferovanie-nestaci-len-vodicsky-preukaz
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57085640-vodicak-nestaci-na-firemne-auto-vas-musi-firma-vyskolit

STANOVISKO NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE ku zverejneným článkom

Súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským  spôsobom. Používaním v bežnej praxi sa však tento pojem všeobecne zaužíval. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,  je uvedený pod týmto pojmom  pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ukladá povinnosť zamestnávateľom najmenej raz za dva roky oboznamovať zamestnanca v rozsahu špecifikovanom v § 7. Toto oboznamovanie sa týka všetkých zamestnancov, teda aj vodičov motorových vozidiel. Oboznámenie musí byť preukázateľné. Tento zákon však neukladá povinnosť zamestnávateľa toto oboznamovanie vykonať u oprávnenej osoby – oboznamovanie je povinný vykonať sám zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ chce, môže si na toto oboznamovanie najať (a zaplatiť) vzdelávaciu firmu, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle § 27 tohto zákona. Tento zákon nepozná „kartičku“.
Prax uvádzaná v článku  je teda výsledkom iného konania, ako vyžadovaného citovaným zákonom. Z uvedených dôvodov nie je potrebné meniť uvádzanú právnu normu.


V zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. Nakoľko v zmysle § 39 Zákonníka práce ods.1 medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia, zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa aj z týchto predpisov (technických a dopravných) ako súčasť bezpečnostných predpisov.
Školenie vodičov referentov nemusí vykonávať autoškola, tak ako to bolo v požiadavkách vyhlášky č. 55/1991 Zb, ktorá bola zrušená zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ale môže ho vykonávať sám zamestnávateľ alebo právnické a fyzické osoby v zmysle zákona, ktorí sú oprávnení na túto činnosť. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6, písm. c) zákona,  je zamestnávateľ povinný informovať taktiež o opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci. Pokiaľ chce fyzická alebo právnická osoba vykonávať tieto školenia pre zamestnancov iného zamestnávateľa, požiada Národný inšpektorát práce o vydanie oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie na skupinu 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky (v rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov). Pre vedenie služobného motorového vozidla je potrebné uzavrieť medzi zamestnancom a zamestnávateľom „Oprávnenie na vedenie služobného motorového vozidla“ a „Dohodu o podmienkach zverenia osobného motorového vozidla na vedenie“, ktorá však môže byť aj obsahom kolektívnej zmluvy. Zamestnávateľ je ďalej povinný archivovať záznam o oboznámení zamestnanca v súlade s § 7 ods. 1 zákona.