Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Správa pre Európsku komisiu
Správa pre Európsku komisiu
Aktualizované: 18.06.2013 10:30

Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Správa zahŕňa údaje kontrolnej činnosti a zistení kontrolných orgánov, a to: inšpekcie práce, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Prezídia policajného zboru.

Národný inšpektorát práce identifikoval ako rizikové odvetvia ekonomických činností z hľadiska možného výskytu porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a vykonáva závislú prácu, nasledovné odvetvia:

  • oblasť nehnuteľností,
  • veľkoobchod a maloobchod,
  • ubytovacie a stravovacie služby.

Na základe porovnania rozsahu aktivít kontrolných orgánov, ktoré sa priamo podieľajú na kontrolách dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania za obdobie roka 2012 a roka 2011 možno skonštatovať, že v roku 2012 registrujeme pokles zistení nelegálneho zamestnávania.