Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > V zbierke zákonov vyšla nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach
V zbierke zákonov vyšla nová vyhláška o BOZP pri stavebných prácach
Aktualizované: 16.07.2013 14:33
Národný inšpektorát práce dáva do pozornosti odbornej verejnosti a zamestnávateľom skutočnosť, že dňa 5. júna 2013 vyšla v Zbierke zákonov vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Táto vyhláška zrušila vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Vyhláška sa vzťahuje aj na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach.

Táto vyhláška sa vzťahuje na práce vykonávané pri záchrane osoby na stavenisku v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný na záchranu života a zdravia, a to po vykonaní nevyhnutných bezpečnostných opatrení na ochranu života a zdravia a len počas nevyhnutne potrebného času. Táto vyhláška sa nevzťahuje na práce vykonávané záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému pri záchrane osoby na stavenisku.

V prílohách vyhlášky sú uvedené podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich, pri murárskych a montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a podrobnosti na zaistenie BOZP pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami.

Nová vyhláška by mala pomôcť zamestnávateľom najmä malých a stredných podnikov a hlavne zhotoviteľom (realizátorom stavebných prác) pri eliminovaní alebo znižovaní rizík na staveniskách.