Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Novela zákona č. 124/2006 Z. z.
Novela zákona č. 124/2006 Z. z.
Aktualizované: 16.07.2013 14:33
Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. mája 2013 schválila zákon č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 154/2013 Z. z. v čl. II dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v čl. III mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ods. 4, 6 a 7, ods. 11 písm. b) v bode 18 a § 39f v bode 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.