Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Nová povinnosť pre OPO
Nová povinnosť pre OPO
Aktualizované: 16.07.2013 14:34
Nová vyhláška MPSVR SR č. 182/2013, ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nadobudla účinnosť dňa 1.7.2013. Vo vyhláške je uvedené, aké musí byť minimálne prístrojové vybavenie žiadateľov o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Povinnosť mať technické a prístrojové vybavenie sa týka:
• nových žiadateľov a
• osôb, ktorým bolo vydané toto oprávnenie do účinnosti vyhlášky, ktoré musia splniť tieto požiadavky do 30.6.2014 v zmysle prechodného ustanovenia § 39e ods. 2 vyššie uvedeného zákona.

Upozorňujeme, že pri výkone inšpekcie práce, bude predmetom kontroly aj to, či sú prístroje presné (ciachované) a či sa požívajú pri výkone úradných skúšok.