Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontroly rebríkov
Kontroly rebríkov
Aktualizované: 14.08.2013 09:09
Povinnosť vykonávať skúšku rebríka podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (ďalej len „vyhlášky“) účinnej od 01.07.2013 najmenej 1 x za 12 mesiacov sa vzťahuje na všetky rebríky bez ohľadu na ich typ/druh pri ich profesionálnom použití (ako pracovného prostriedku). Daná povinnosť vyplýva z § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), z § 5 ods. 1, 2 a 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády“), z bodu 4.12 prílohy č. 1 vyhlášky a z návodu na použitie.

Skúšku rebríka minimálne raz ročne podľa vyhlášky vykonáva výrobca rebríka, výrobcom poverená osoba, alebo prevádzkovateľom písomne určený oprávnený zamestnanec v zmysle § 8 ods. 4 písm. b) nariadenia vlády.

V zmysle vyššie uvedeného môže skúšku vykonať aj iný subjekt ako výrobca rebríka. Pri kontrolách rebríkov prevádzkovateľom, sú tieto kontroly vykonávané oprávneným zamestnancom v zmysle § 8 ods. 4 písm. b) nariadenia vlády. Oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti uvedené v § 6 písm. b) nariadenia vlády, musí byť zamestnávateľom preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou. To znamená, že prevádzkovateľ musí mať písomne vypracovaný interný predpis v zmysle ktorého vyškolí oprávneného zamestnanca. Spomínaný zamestnanec o vykonanej skúške vyhotoví písomný doklad.

Výrobca po vyrobení rebríka je povinný pri každom jednotlivom rebríku vykonať všetky skúšky upravené v príslušnej technickej norme (STN 131-2+A1 a i.). Prevádzkovateľ pred každým použitím rebríka vykoná vizuálnu kontrolu všetkých jeho funkčných častí a v pravidelných intervaloch – 1 x ročne zabezpečí vykonanie skúšky rebríka minimálne v rozsahu vizuálnej kontroly a skúšky stability v súlade s návodom na použitie. O vykonanej skúške sa vyhotoví písomný doklad.