Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > BOZP a rizikové faktory zamestnancov nad 50 rokov
BOZP a rizikové faktory zamestnancov nad 50 rokov
Aktualizované: 19.08.2013 14:43
Inštitút pre výskum práce a rodiny, vedecko-výskumná inštitúcia v rezorte MPSVR SR (ďalej ministerstvo), pracuje pod gesciou ministerstva, odboru ochrany práce a Národného inšpektorátu práce na výskumnej úlohe v rámci projektu „BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY ZAMESTNANCOV NAD 50 ROKOV – uplatnenie starších osôb v pracovnom procese s návrhmi na opatrenia na úrovni odvetví a podniku." Orgány inšpekcie práce sa budú podieľať na aktívnom plnení tejto výskumnej úlohy, ktorá bude nadväzovať na „Národný program aktívneho starnutia na roky 2013 – 2020" a medzinárodné aktivity, konkrétne európsku kampaň na tému starších zamestnancov, pripravovanú Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia sídliacu v španielskom meste Bilbao.

V rámci výskumnej úlohy každý inšpektorát práce zabezpečení prostredníctvom vybraných inšpektorov práce vyplnenie 20 dotazníkov manažmentu, t.j. 20 podnikov s počtom zamestnancov do 250, pričom budú vyberané prednostne malé a stredné podniky, v ktorých sú zamestnávané osoby vo veku nad 50 rokov, prípadne dôchodcovia v stálom pracovnom pomere. Dotazníky nebudú vyplňované vo firmách, ktoré nezamestnávajú zamestnancov vo veku nad 50 rokov. Pri výbere firiem sa budú inšpektori práce zameriavať na rôzne odvetvia, prednostne stavebníctvo, priemyselná výroba, strojárenstvo, poľnohospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby.

Vo vytipovaných podnikoch budú zároveň vyplňované dotazníky zamestnancov starších ako 50 rokov tak, aby celkový počet dotazníkov zamestnancov v jednotlivom kraji bol 70.
Inšpektori práce, ktorí budú poverení touto úlohou, vysvetlia manažmentu (štatutárovi alebo ním poverenej osobe) a vybraným zamestnancom vo veku nad 50 rokov, akým spôsobom dotazník vyplniť. V prípade dotazníkov manažmentu sa vyžaduje slovné zhodnotenie situácie v podniku, v prípade zamestnancov bude dotazník vyplňovaný jednoduchým spôsobom, len krížikom v predznačených kolónkach. Pre získanie kvalitného výstupu a nápadov na zlepšenie postavenia starších zamestnancov so zohľadnením bezpečnosti a ochrany zdravia s prihliadnutím na vek, budú komunikovať aj s personálnym manažmentom.

Vyplnené dotazníky budú po skompletizovaní postúpené koncom októbra Inštitútu pre výskum práce a rodiny na ďalšie spracovanie a prezentovanie odbornej verejnosti.