Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v 1. polroku 2013
Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v 1. polroku 2013
Aktualizované: 23.08.2013 08:13
Úlohou orgánov inšpekcie práce bolo vykonať za prvý polrok 2013 spolu 126 000 kontrol pracovných dní vodičov na pracoviskách a na pozemných komunikáciách (skontrolovaných bolo 143 779 pracovných dní vodičov, čo je 57 % z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2013).

Na pracoviskách bolo inšpektormi práce skontrolovaných 1 652 vodičov resp. 84 867 pracovných dní vodičov, čo predstavuje 59 % z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v prvom polroku 2013.
Na pozemných komunikáciách bolo skontrolovaných spolu 3 346 vodičov resp. 58 912 pracovných dní vodičov, čo predstavuje 41 % z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v prvom polroku 2013.
Na pracoviskách a pozemných komunikáciách bolo zistených celkom 6493 nedostatkov. Najpočetnejšími nedostatkami zistenými kontrolami dodržiavania zákona bolo nedodržanie denného minima času odpočinku (2253 nedostatkov), nedodržanie prestávky počas jazdy - jazda viac ako 4,5 hod. bez prestávky alebo s príliš krátkou prestávkou (2238 nedostatkov) a nedodržanie denného limitu času jazdy (868 nedostatkov).

Najzávažnejšie zistenia orgánov inšpekcie práce v sledovanom období:
- vodiči používajú kartu iného vodiča;
- zistená neoprávnená manipulácia s tachografom pomocou magnetu alebo prepínača za účelom vykazovania nepravdivých údajov o čase jazdy a dobe odpočinku;
- zamestnávatelia riadne a preukázateľne neinformujú zamestnancov (vodičov) o všetkých platných predpisoch v oblasti dopravy, ktoré majú vplyv na pracovný čas a dobu odpočinku;
- zamestnávatelia nezabezpečujú pravidelné sťahovanie údajov z kariet vodičov a údajov z vozidlových jednotiek;
- vodiči prekračujú denné časy vedenia vozidla;
- vodiči nedodržujú denné a týždenné minimum času odpočinku;
- vodiči nedodržujú prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút,
- vodiči prekračujú časy vedenia v trvaní 4,5 hod., po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka.

Z výsledkov kontrol uvedených v štatistikách je možné konštatovať, že počty závažných priestupkov klesajú. Na pozitívny vývoj má vplyv zvýšený počet kontrol vodičov nákladných automobilov a autobusov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ako aj pokles dopravnej práce a s tým súvisiace zaraďovanie kvalitnejších vodičov na prácu. Vodiči ako aj majitelia firiem si taktiež uvedomujú výšku a vymožiteľnosť sankcie pri porušení predpisov. Taktiež v období ostatných približne štyroch rokov už nedochádza k zakladaniu nových dopravných spoločností vo väčšom rozsahu. Na trhu prevádzkujú svoju dopravnú činnosť dopravcovia, ktorí už majú skúsenosti s porušovaním sociálnej legislatívy v doprave a so sankciami zo strany kontrolných orgánov.

Pri previerkach v zamestnávateľských subjektoch možno vo všeobecnosti konštatovať lepšiu úroveň – vyššie právne vedomie týkajúce sa sociálnej legislatívy v doprave oproti predchádzajúcemu obdobiu. Podľa poznatkov zistených pri výkone inšpekcie práce však vo všeobecnosti badať zhoršenie podnikateľského prostredia v dopravných firmách. Najčastejšie príčiny daného stavu:
- zvýšené náklady (mýto, palivo, energie...);
- zníženie cien prepráv – konkurencia zo strany zahraničných prepravcov (Poľsko, Rumunsko);
- platobná neschopnosť v odvetví doprava (obdobie splatnosti až 6 mesiacov).

Kontrolnou činnosťou na pozemných komunikáciách sa opätovne zistilo, že naďalej pretrváva stále sa opakujúci problém s obsluhou digitálneho záznamového zariadenia. Väčšina kontrolovaných vodičov prizná, že nevie riadne obsluhovať záznamové zariadenie. Majú síce pri sebe manuál na správnu obsluhu, ale nepoužívajú ho. Dokonca v niekoľkých prípadoch sa stalo, že kontrolovaní vodiči mali pri sebe kópie článkov z časopisov a novín od rôznych prispievateľov, kde boli uvedené časové limity a normy, ktoré súčasná legislatíva v doprave už nepoužíva. Zároveň pritom všetci kontrolovaní vodiči tvrdia, že im zamestnávateľ organizuje v predpísaných intervaloch školenia k obsluhe záznamového zariadenia, ale väčšia pozornosť je venovaná právnym predpisom z oblasti dopravy a BOZP. Mnohí vodiči motorových vozidiel vybavených digitálnym záznamovým zariadením nevedia obsluhovať dané zariadenie - zo strany zamestnávateľa nie sú oboznámení s jeho obsluhou. To je viditeľné počas cestných kontrol, kedy samotní vodiči na žiadosť inšpektora práce predložiť kartu vodiča nevedia, ako ju majú vybrať zo záznamového zariadenia.

Na základe výsledkov vykonaných kontrol v prvom polroku 2013 je zrejmé, že stále dochádza a aj v budúcnosti bude dochádzať k porušovaniu právnych predpisov týkajúcich sa pracovného času vodičov a práce so záznamovým zariadením tak u vodičov, ako aj u dopravných podnikov. Výsledky kontrol inšpekcie práce potvrdzujú opodstatnenosť a potrebu kontrolnej činnosti v tejto oblasti. Trvalé zaradenie úlohy do plánu činností je správne a je potrebné v nej pokračovať aj v ďalšom období. Vyplýva to predovšetkým z počtu zistených nedostatkov a najmä zistení o nedostatočných znalostiach predpisov súvisiacich so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých subjektoch, ktoré majú v predmete činnosti dopravnú činnosť alebo vykonávajú túto činnosť v súvislosti s iným podnikaním. Je potrebné si však uvedomiť, že bezpečnosť je jednou z najdôležitejších podmienok prepravy tovarov. Dosiahnutá úroveň bezpečnosti je určovaná na základe ukazovateľa nehodovosti. Snahou EÚ, ako aj všetkých kontrolných orgánov vykonávajúcich kontroly v doprave, je znížiť neúmerný počet smrteľných následkov dopravných nehôd, čomu výrazne napomáha aj kontrolná činnosť inšpekcie práce na Slovensku.