Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení > Podmienky preukazovania odbornej praxe na účely vydania osvedčenia ABT
Podmienky preukazovania odbornej praxe na účely vydania osvedčenia ABT
Aktualizované: 04.09.2013 12:31
Uznávanie odbornej praxe:

- potvrdenie o praxi žiadateľovi o vydanie osvedčenia ABT môže vydať len štatutárny orgán alebo zamestnanec zamestnávateľa poverený na právne úkony v jeho mene v pracovnoprávnych vzťahoch,
- pri takomto potvrdení praxe je potrebné doložiť aj overenú kópiu poverenia zamestnanca,
- odborná prax sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávateľa o výkone odborných činností a jeho dĺžke s uvedením kódu a názvu ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, do ktorej je zamestnávateľ zaradený,
- v nejasných prípadoch je potrebné doložiť aj kópiu pracovnej zmluvy;- pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostného technika sa odborná prax preukazuje príslušnou zmluvou o výkone odborných činností s potvrdením dĺžky výkonu u jednotlivých odberateľov služieb s priradením odvetvia ekonomickej činnosti, do ktorej je zaradený odberateľ jeho služby,
- pri dodávateľskom spôsobe výkonu úloh bezpečnostného technika sa odborná prax môže preukázať aj viacerými zmluvami,
- potvrdenie o praxi vystavené zamestnávateľom, resp. odberateľom služby pri dodávateľskom spôsobe výkonu odborných prác musí byť vystavené na tlačive v zmysle príslušného ustanovenia obchodného zákonníka, ako aj živnostenského zákona, s požadovanými údajmi, ako sú : IČO, sídlo spoločnosti (zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a pod.) a potvrdenie podpísané osobou, ktorá je oprávnená robiť právne úkony za zamestnávateľa, u takejto osoby musí byť uvedené meno, priezvisko a funkcia (prípadne aj pečiatka),
- pokiaľ potvrdenie o praxi predkladá fyzická osoba – samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá doloží zmluvu /zmluvy o výkone prác dodávateľským spôsobom, musí predložiť aj živnostenský list, v ktorom bude uvedený predmet podnikania, potvrdenie o praxi u samostatne zárobkovo činnej osoby musí obsahovať všetky údaje samostatne zárobkovo činnej osoby,
- na účely vydania osvedčenia ABT sa v zmysle ust. §21 ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznáva len prax vykonávaná v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, t.j. štátna služba, verejná služba a špecializovaná štátna služba.