Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Nová stratégia BOZP
Nová stratégia BOZP
Aktualizované: 09.09.2013 10:13
Dňa 10. júla 2013 Vláda SR schválila uznesením č. 391/2013 materiál s názvom Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020. Komplexný materiál je prístupný na internetovej stránke http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22602.

Aj v rokoch 2013 až 2020 bude cieľom stratégie BOZP znižovanie pracovnej úrazovosti, a to najmä smrteľných pracovných úrazov a úrazov s celoživotnými následkami, eliminovanie príčin chorôb z povolania, podpora zamestnávateľov a zamestnancov pri preventívnej činnosti a prijímaní účinných opatrení na zlepšenie BOZP.

Stratégia BOZP nadväzuje na známe zámery, ciele a nástroje pripravovanej stratégiu Európskej únie v oblasti BOZP do roku 2020.

Návrh stratégie bol pripravený v spolupráci s členmi Koordinačného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý je poradným orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre koordinovanie aktivít štátnych orgánov v oblasti BOZP, prípravu zásadných materiálov a hodnotenie politiky BOZP v Slovenskej republike.