Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Výmenná stáž inšpektorov práce
Výmenná stáž inšpektorov práce
Aktualizované: 30.09.2013 12:51
Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) podporil výmennú stáž maltských a slovenských inšpektorov práce na základe žiadosti Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA), Malta a Národného inšpektorátu práce (NIP), Slovensko.

Stáž slovenských inšpektorov sa uskutočnila v dňoch 8.-14.9.2013 a bola vopred pripravená a koordinovaná oboma zúčastnenými stranami. Slovenskí špecialisti sa zúčastnili tak na plnení plánu aktivít priamo v sídle OSHA, ako aj na výkone inšpekcie práce vo vybraných spoločnostiach. Kontroly boli vykonané na staveniskách so zameraním na zdvíhacie zariadenia, vo výrobných podnikoch, závodoch na výrobu a plnenie technických plynov a v hoteloch.

Hlavným cieľom návštevy slovenských inšpektorov bolo oboznámenie sa so skúsenosťami pri výkone inšpekcie práce OSHA z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Maltskí kolegovia odovzdali poznatky z výkonu dozoru týkajúce sa strojných zariadení vo všeobecnosti, využitia zdvíhacích zariadení v stavebníctve, SEVESO, riešenia otázky ohľadom viacerých dodávateľov na stavbách, postupu ukladania a vymáhania pokút, preventívnej činnosti inšpekcie práce so zameraním na malé a stredné podniky, uplatňovania článkov 9 a 10 dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a obchode č. 81 (dohovor MOP č. 81), interakcie OSHA so sociálnymi partnermi, techník a postupov inšpekcie na Malte, príkladov dobrej praxe a poradenstva.

Ústredným orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Malte je Ministerstvo zdravotníctva. Hlavným hospodárskym odvetvím je turistický ruch, stavebníctvo, poskytovanie služieb a lodná doprava. Na Malte sa tiež v početnej miere nachádzajú moderné plnoautomatizované závody na výrobu potravín, stavebných hmôt a spotrebného tovaru. Jednou z hlavných úloh zamestnancov OSHA je vyšetrovanie úrazov prevádzkových nehôd technických zariadení, sťažností a vykonávanie previerok.

Výmena inšpektorov splnila svoj účel. V jednotlivých organizáciách mali inšpektori práce možnosť vidieť podmienky v ktorých vykonávajú zamestnanci prácu, vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov ako napr. poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostné značenie a bezpečnostné značky používané na pracoviskách, vykonávanie kontrol a odborných prehliadok technických zariadení v zmysle platnej legislatívy, hodnotenie rizík, zabezpečenie školení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V sídle OSHA boli inšpektori oboznámení so systémom výkonu maltského dozoru v rámci inšpekcie práce, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol u zamestnávateľa a vymáhanie práva.

Celkovo možno konštatovať, že transparentný systém výkonu dozoru OSHA spĺňa všetky kritéria článkov 9 a 10 dohovoru MOP č. 81. Počas uskutočnenej výmeny získali slovenskí inšpektori cenné poznatky týkajúce sa osvedčených postupov, ktoré môžu byť úspešne realizované pri výkone dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na Slovensku ako napr.:

  • Spojenie súvisiacich oborov ochrany zdravia a bezpečnosti práce do jedného orgánu.
  • Vytvorenie prehľadného systému zisťovania nedostatkov pomocou kontrolných zoznamov.
  • Jednoduché vymáhanie práva pomocou výzvy na uplatnenie povinnosti zamestnávateľa predovšetkým zaplatiť pokutu pri zistení závažných nedostatkov do 15 dní od doručenia výzvy. V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti, OSHA postúpi predmetnú záležitosť trestnému súdu.
  • Navrhnutie efektívnych technických riešení zabezpečujúcich zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: napr. motorový vozík na vynášanie sudov (bremien) po schodoch, bezpečné vedenie elektrických vodičov na stavbe pomocou stĺpikov a pod. Používanie týchto jednoduchých technických riešení možno navrhnúť aj organizáciám na Slovensku.
  • Zabezpečenie väčšej kompetencie a tiež zodpovednosti zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Obsluhovať niektoré technické zariadenia, ako napríklad vežové žeriavy môže zamestnanec len na základe vyškolenia zamestnávateľom. Sankcie za porušenie predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ustanovuje na Malte trestný zákonník. Sankciou za porušenie predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci môže byť okrem finančnej pokuty aj odňatie slobody v trvaní až do dvoch rokov.

Poznatky z výmeny inšpektorov sa dajú použiť pri tvorbe nových právnych predpisov, ich pripomienkovaní a pri ďalšom zlepšovaní systému výkonu inšpekcie práce na Slovensku. Výmeny inšpektorov prispievajú k ďalšiemu približovaniu sa právnych systémov a k efektívnemu spôsobu vykonávania kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v štátoch EÚ.