Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Veľtrh práce SVET PRÁCE 2013
Veľtrh práce SVET PRÁCE 2013
Aktualizované: 09.10.2013 15:28
V dňoch 25. a 26. septembra 2013 sa v Steel Aréne v Košiciach konal veľtrh práce pod názvom SVET PRÁCE 2013. Motívom organizácie tohto veľtrhu bolo stretnutie budúcich zamestnávateľov, študentov, nezamestnaných a inštitúcií, resp. organizácií zaoberajúcich sa rozvojom a zamestnávaním ľudí. Národný inšpektorát práce a Inšpektorát práce Košice patrili k hlavným partnerom tohto podujatia. Inšpektori práce poskytovali poradenstvo priamo na mieste, odpovedali na otázky účastníkov veľtrhu a taktiež prezentovali inšpekciu práce prostredníctvom brožúr a informačných materiálov.

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce a Inšpektorátu práce Košice viedli prednášky a prezentácie v nasledujúcich oblastiach:
  • V oblasti medzinárodných aktivít inšpekcie práce boli účastníci veľtrhu informovaní o hlavných cieľoch, poslaní a kompetenciách inšpekcie práce, získali základné informácie o medzinárodnej organizácii práce a ostatných medzinárodných organizáciách ako (SLIC, ECHA, IALI, IMI) a taktiež informácie o pracovných podmienkach v zahraničí, o obchodovaní s ľuďmi, a vysielaní zamestnancov.
  • V oblasti psychosociálnych rizík pri práci boli prezentované nové riziká, ktoré vznikajú pri práci – psychosociálne riziká ako sú stres, psychická pracovná záťaž, násilie v práci, obťažovanie. Boli definované základné symptómy a zdroje pracovného stresu ale aj preventívne opatrenia zamestnávateľov voči vzniku týchto rizík. Účastníci boli informovaní aj o priebehu a výsledkoch celoeurópskej inšpekčnej kampane SLIC z roku 2012, ktorá sa venovala práve týmto psychosociálnym otázkam.
  • V oblasti vzniku a založenia pracovnoprávnych vzťahov bola venovaná značná pozornosť pracovnej zmluve a jej náležitostiam, právam a povinnostiam zamestnancov a zamestnávateľov, skončeniu pracovného pomeru i dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  • V oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci boli prezentované všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, základné informácie o oboznamovaní a informovaní zamestnancov ako aj informácie týkajúce sa kontrolnej činnosti zamestnávateľa.