Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontroly zájazdových a diaľkových autobusov
Kontroly zájazdových a diaľkových autobusov
Aktualizované: 18.10.2013 09:40
Cieľom kontrol zameraných na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave zájazdových a diaľkových autobusov bolo preveriť dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov ustanovených podľa zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 na pozemných komunikáciách, na stanovištiach odchodov zájazdových autobusov a autobusových staniciach, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Z bežnej praxe a doteraz získaných informácií je možné konštatovať, že v letnom resp. dovolenkovom období dochádza k výraznému nárastu zájazdových a diaľkových autobusov na pozemných komunikáciách, čo má priamu súvislosť s nárastom nehodovosti. Vodiči autobusov sú nútení kvôli splneniu určených časov jazdy zamestnávateľom porušovať predpisy sociálnej legislatívy v doprave. Z uvedeného vyplýva, že sekundárnou úlohou bolo potlačiť a eliminovať tento negatívny jav vyskytujúci sa na pozemných komunikáciách.

V sledovanom období 1.6.2013 až 30.08.2013 bolo vykonaných v rámci sústavy NIP 595 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení predmetných právnych predpisov. Každý inšpektorát práce mal vykonať minimálne 60 kontrol vodičov zájazdových a diaľkových autobusov (spolu v sústave IP 480 kontrol). Počas kontrol bolo skontrolovaných 8 109 pracovných dní vodičov.

Z uvedeného počtu kontrol bolo vykonaných:
  • 436 kontrol vodičov zájazdových autobusov;
  • 159 kontrol vodičov diaľkových autobusov (resp. spojov nad 50 km).

Z celkového objemu vykonaných kontrol predstavujú skontrolovaní vodiči zájazdových autobusov 73 % a diaľkových autobusov 27 %.
Kontrolami vykonanými v rámci úlohy bolo zistených celkom 362 nedostatkov, pričom bolo skontrolovaných 8 109 pracovných dní vodičov, čo predstavuje jeden nedostatok na 22,4 skontrolovaných pracovných dní. V rámci úlohy s tým istým zameraním v roku 2011 bol zistený jeden nedostatok na 15,1 skontrolovaných pracovných dní vodičov. Z uvedeného možno konštatovať, že došlo k výraznému poklesu počtu nedostatkov v pomere k počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov.

Najčastejšie zisťované nedostatky počas kontrol:
  • denná doba odpočinku (čl. 8 ods. 2 nariadenia ES č. 561/2006);
  • prestávka (čl. 7 nariadenia ES č. 561/2006);
  • denný čas jazdy (čl. 6 ods. 1 nariadenia ES č. 561/2006);
  • nepredloženie záznamových listov za určené obdobie (čl. 15 ods. 7 nariadenia EHS č. 3821/85).

Medzi závažné nedostatky patrilo nepredloženie záznamových listov za predchádzajúcich 28 dní. Chýbajúce záznamové listy alebo údaje zaznamenané na karte vodiča sú nahrádzané formulárom, ktoré vydáva zamestnávateľ zamestnancovi. Zamestnávateľ vodičovi potvrdí činnosť, ktorú zamestnanec v uvedenom období vykonával. Vo viacerých prípadoch sa stalo, že vodič mal vydaný formulár o potvrdení činnosti, kde mal uvedené, že čerpal dovolenku. Na karte vodiča mal však v tom období zaznamenanú jazdu. Zistenie takéhoto nedostatku sa považuje za zatajenie údajov o činnosti vodiča a je závažným priestupkom.

Z vykonaných kontrol vodičov autobusovej dopravy vyplýva, že sa vodiči zájazdových a diaľkových autobusov stále dopúšťajú priestupkov voči sociálnej legislatíve upravujúcej organizáciu pracovného času v doprave. Výsledky svedčia o tom, že sú takéto previerky zamerané na kontrolu vodičov diaľkových a zájazdových autobusov potrebné pre účinné a jednotné zabezpečovanie dodržiavania ustanovení a pravidiel na pozemných komunikáciách. Samotní vodiči si čoraz viac uvedomujú nutnosť kontrol na pozemných komunikáciách, na autobusových staniciach alebo stanovištiach autobusov v záujme preventívneho predchádzania ohrozenia zdravia a bezpečnosti cestujúcich.