Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“
Udelenie osvedčení (certifikátov) „Bezpečný podnik“
Aktualizované: 21.11.2013 12:35
Program „Bezpečný podnik“ je nástrojom na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Riadiacim orgánom uvedeného programu je Riadiaca komisia a osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“ udeľuje minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, JUDr. Ján Richter. Ocenené subjekty predstavujú bezpečné podniky po všetkých stránkach, t. j. nielen v zmysle zaistenia BOZP na pracovisku, ale tiež po stránke zaistenia protipožiarnej bezpečnosti a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany životného prostredia.

Osvedčenia (certifikáty) „Bezpečný podnik“ boli udelené dňa 12. novembra 2013 slávnostným spôsobom na jednom z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti BOZP na Slovensku, akým je medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce, organizovaná Technickou univerzitou v Košiciach.

Do programu „Bezpečný podnik“ sa v roku 2013 prihlásilo deväť subjektov, avšak iba šiestim z nich sa podarilo splniť náročné kritériá. Sú to nasledovné organizácie:
  • EUROPIN, s.r.o.
  • GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
  • ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
  • TIMAN SLOVAKIA s.r.o.
  • VÁHOSTAV – SK, a.s.
  • THERMOPLASTIK s.r.o.

V roku 2013 požiadali o predĺženie doby platnosti osvedčenia (certifikátu) „Bezpečný podnik“ dva subjekty. Iba Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., splnila stanovené kritériá a na spomenutej medzinárodnej konferencii jej bolo odovzdané potvrdenie o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) „Bezpečný podnik“ z rúk predsedu Riadiacej komisie tohto programu, Ing. Andreja Gmittera.

Subjektom, ktoré obdržali osvedčenia, bol poskytnutý krátky priestor na ich prezentácie na uvedenom podujatí.