Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Rokovanie Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce – SLIC
Rokovanie Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce – SLIC
Aktualizované: 02.12.2013 09:35
Dňa 15. novembra 2013 sa vo Vilniuse uskutočnila 65. schôdza Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce – SLIC, ktorej sa zúčastnil generálny riaditeľ Národného inšpektorátu prácu, Ing. Andrej Gmitter. Uvedenému stretnutiu predchádzal tematický deň pod názvom „Investície do BOZP v čase ekonomickej krízy“, cieľom ktorého bola výmena vzájomných skúseností členských štátov v tejto oblasti. Poznatky z tematického dňa:
  • v krajinách, kde dochádza k zlepšeniu ekonomickej situácie, naďalej pretrvávajú dlhodobé nepriaznivé podmienky;
  • zamestnanci, ktorí pracujú v odvetviach „šedej ekonomiky“, sú vystavovaní vyššiemu riziku, pracujú dlhšie, nemajú dostatočné prestávky na oddych, chodia do práce aj keď sú chorí, sú vystavení pasívnemu fajčeniu a pod.;
  • podniky, ktoré porušujú jeden predpis, majú tendenciu porušovať aj iné predpisy;
  • v čase ekonomickej krízy klesá počet pracovných úrazov, ale stúpa počet hlásení chorôb z povolania, a to z ekonomických dôvodov.
Zaujímavé zistenie vyplynulo z prieskumu írskej inšpekcie práce, podľa ktorého je pre zamestnávateľov dôležitejšia komunikácia s inšpektorom práce počas výkonov inšpekcie a po nich ako napr. čas trvania samotného výkonu inšpekcie. Tematický deň, ktorý sa uskutoční nasledujúci rok v máji pod vedením gréckeho predsedníctva, bude zameraný na „Zapojenie zamestnancov do riadenia BOZP v malých a stredných podnikoch a jeho dopad na stratégie a praktiky inšpekcie práce“.

Na plenárnom zasadnutí boli prezentované informácie o príprave celoeurópskej informačnej a inšpekčnej kampane na nasledujúci rok, ktorej téma je „Prevencia pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine“. Kampaň bude zameraná na odvetvia: potravinárska výroba, kovoobrábací priemysel/spracovanie kovov, hotely, reštaurácie, stravovacie služby (HoReCa), zdravotná starostlivosť, maloobchod a veľkoobchod (skladovanie).

SLIC vypracoval program na výmenu inšpektorov práce medzi členskými štátmi, do ktorého sa Slovensko zapojilo v tomto roku a má v pláne pokračovať v ňom aj na budúci rok. V nadväznosti na plán činnosti SLIC na obdobie 2013-2015 vznikla spoločná snaha viacerých pracovných skupín SLIC o spoluprácu pri riešení problematiky - choroby z povolania s dlhou latentnosťou. Táto iniciatíva je v súlade so základným cieľom Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2013-2015 s výhľadom do roku 2020, ktorým je okrem znižovania počtu pracovných úrazov aj eliminovanie príčin chorôb z povolania a zlepšovanie prevencie.

Zástupkyňa Medzinárodnej inšpekcie práce (MOP) informovala o tom, že MOP má snahu vytvoriť platformu na úrovni Európskej únie, zameranú na nelegálnu prácu. Cieľom platformy v počiatočnej fáze je výmena príkladov dobrej praxe a neskôr vytvorenie spoločnej stratégie.