Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Previerky zamerané na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na zariadeniach technickej zábavnej činnosti
Previerky zamerané na kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na zariadeniach technickej zábavnej činnosti
Aktualizované: 20.12.2013 12:34
Cieľom mimoriadnej celoslovenskej úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) na zariadeniach technickej zábavnej činnosti. Výkon inšpekcie práce bol zameraný na BOZP pri prevádzke kolotočov, lunaparkov, vrátane technických zariadení na zdvíhanie osôb počas prevádzky so zreteľom na kontrolu vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ) elektrických a zdvíhacích.

Pri kontrole subjektov sa zamerala pozornosť na technický stav strojov a zariadení, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ elektrických a zdvíhacích, technickú dokumentáciu, zapojenie elektrických rozvádzačov a zapojenie jednotlivých elektrospotrebičov z rozvádzačov i rozvodníc.

Súčasťou inšpekcie práce bola tiež kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania.

V rámci predmetnej úlohy boli vykonané previerky s uvedeným zameraním v období od 17.06.2013 do 30.10.2013 v 53 subjektoch. Pri ich realizácii bolo zistených celkom 259 nedostatkov, z toho 13 nedostatkov bolo závažných. Pri vykonaných inšpekciách práce nebolo zistené nelegálne zamestnávanie.

Celkový čas, ktorý venovali inšpektori práce týmto previerkam predstavoval spolu 762,2 hod. Z toho čas na výkon inšpekcie práce v oblasti BOZP činil 688,7 hod. a čas na kontrolu nelegálneho zamestnávania 73,5 hod.

Najviac nedostatkov v členení podľa hlavných skupín objektov dozoru bolo zistených v objektoch 07 – VTZ v počte 188 nedostatkov. Nedostatky boli nájdené aj v objektoch 03 – Riadenie BOZP v počte 31 nedostatkov, v objektoch 09 – Špeciálne stroje a zariadenia v počte 27 nedostatkov, v objektoch 06 – Prevádzkové budovy a objekty v počte 11 nedostatkov, v objekte 02 – OOPP v počte 1 nedostatok a v objekte 08 – Ostatné stroje a zariadenia v počte 1 nedostatok.

Na základe vykonaných kontrol neboli vydané rozhodnutia o zákaze prevádzky zariadení technickej zábavnej činnosti, neboli udelené blokové pokuty, ani navrhnuté postihy jednotlivcom. Za zistené porušenia bolo zo strany orgánov inšpekcie práce kontrolovaným subjektom navrhnutých celkom 5 finančných postihov v celkovej výške 1 100,- EUR.

Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že zamestnávatelia sa snažia svoje zariadenia technickej zábavnej činnosti udržiavať na požadovanej úrovni, čomu nasvedčuje aj nízky počet závažných nedostatkov. Rezervy sa vyskytli hlavne v súvislosti s vykonávaním úradných skúšok, čo vyplýva predovšetkým z nedostatočnej vedomosti, že tieto zariadenia sú zaradené podľa miery ohrozenia do skupiny A. Kontrolovaným subjektom bolo nariadené odstrániť nedostatky zistené pri inšpekcii práce v stanovených lehotách. Niektorí prevádzkovatelia zariadení technickej zábavnej činnosti nedostatky odstránili už v priebehu výkonu inšpekcie práce.

V rámci predmetnej previerky bola poskytnutá aj poradenská činnosť zameraná najmä na možnosti odstránenia zistených nedostatkov s cieľom oboznámiť zamestnávateľov s ich povinnosťami, ktoré ustanovujú príslušné predpisy na zaistenie BOZP najmä v súvislosti s problematikou, na ktorú boli previerky zamerané a v príp. potreby aj na iné oblasti.