Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v SBS
Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v SBS
Aktualizované: 17.02.2014 10:27
Cieľom mimoriadnej úlohy bola kontrola dodržiavania pracovnoprávnych vzťahov v zmysle ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania, v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb (ďalej len „SBS“).

Dôraz pri spomínaných kontrolách ustanovení Zákonníka práce sa kládol na minimálne mzdové nároky, dĺžku pracovného času a problematiku vzniku pracovnoprávneho vzťahu zamestnancov SBS.

Výber kontrolovaných subjektov uskutočnili inšpektoráty práce v zmysle svojej územnej pôsobnosti podľa vlastného výberu, pričom im bola zo strany Národného inšpektorátu práce odporúčaná súčinnosť s Policajným zborom, oddelením SBS. Každý inšpektorát práce mal vykonať inšpekciu práce v najmenej 8 subjektoch.

V rámci tejto celoslovenskej úlohy boli realizované výkony inšpekcie práce celkovo v 70 subjektoch a bolo skontrolovaných 189 osôb. Z hľadiska počtu zistených nedostatkov bolo celkovo zo strany inšpektorátov práce zistených 230 nedostatkov - z toho 229 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a 1 nedostatok z oblasti kontroly dodržiavania nelegálneho zamestnávania. Z uvedeného celkového počtu porušení bolo 35 nedostatkov vyhodnotených ako závažných.

U zamestnávateľov sa porušenia ustanovení Zákonníka práce v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych vzťahov vyskytli najviac v oblasti miezd - 73 nedostatkov, dĺžky pracovného času – 72 nedostatkov a v nezanedbateľnej miere aj v oblasti vzniku pracovného pomeru – 34 nedostatkov.

Za zistené porušenia vo vzťahu k predmetu úlohy bolo zo strany orgánov inšpekcie práce navrhnutých celkovo 30 pokút v celkovej výške 29 800,- EUR. Z uvedeného počtu bola za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania navrhnutá jedna pokuta a za porušenie pracovnoprávnych predpisov 29 pokút.

Z výsledkov inšpekcií práce možno konštatovať, že v súčasnosti dochádza k pomerne častým porušeniam pracovnoprávnych vzťahov v oblasti vzniku pracovného pomeru, dĺžky pracovného času a doby odpočinku, minimálnych mzdových nárokov ako i v oblasti dodržiavania ustanovení týkajúcich sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Situácia u kontrolovaných zamestnávateľov v oblasti dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania je na prijateľnej úrovni. Okrem zvýšenia sankcií za nelegálne zamestnávanie, významný podiel na tejto priaznivej skutočnosti má tiež hrozba odobratia licencie na výkon strážnej služby.

Inšpekčné zistenia vykonané v rámci predmetnej úlohy potvrdili jej opodstatnenosť.