Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Minister udeľoval rezortné vyznamenania
Minister udeľoval rezortné vyznamenania
Aktualizované: 26.02.2014 09:09
Orgány inšpekcie práce predkladajú každý rok správy o svojej činnosti. Súčasťou správ sú aj informácie z informačného systému ISOP, ktoré sú kvantitatívnymi ukazovateľmi pre hodnotenie pôsobenia inšpektorov práce.

Existuje však aj jeden prvok, ktorým nemôžeme kvantitatívne ohodnotiť prácu inšpektorov práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to počet rodín, do ktorých sa z práce vrátili živitelia rodín, a navyše sa vrátili domov zdraví, pretože v práci neutrpeli pracovný úraz. Je to aj vďaka neúnavnej a usilovnej práci inšpektorov, ktorí sa snažia, aby všetci zamestnávatelia mali vytvorené pre svojich zamestnancov uspokojivé pracovné podmienky a zabezpečenú pohodu pri práci.

Práca inšpektorov práce, ktorí pôsobia v oblasti BOZP bola ocenená dňa 13. februára 2014 v priestoroch Mestského divadla P.O.Hviezdoslava v Bratislave. Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Richter, pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, vyhláseného Organizáciou Spojených národov, udeľoval rezortné vyznamenania zamestnancom rezortu. Zamestnancom inšpekcie práce boli udelené 4 ďakovné listy, 2 bronzové a 2 strieborné medaily. Ďakujeme za všetkých inšpektorov práce.

Ocenení boli nasledovní zamestnanci: Ing. Daniela Gecelovská, PhD. (Národný inšpektorát práce), JUDr. Danica Bedlovičová (Inšpektorát práce Banská Bystrica), Mgr. Kamil Lipták (Inšpektorát práce Košice), Ing. Rudolf Richter CSc. (Inšpektorát práce Bratislava), Mgr. Katarína Timková (Inšpektorát práce Prešov), Ing. Ján Husár (Inšpektorát práce Nitra), Ing. Jaroslav Pacinda (Inšpektorát práce Prešov), Ing. Jaromír Jakubík (Inšpektorát práce Trenčín).

Bližšie informácie a fotografie z ocenenia nájdete na internetovej stránke MPSVR SR: http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/minister-ocenil-zamestnancov-rezortu.html