Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2013
Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2013
Aktualizované: 03.03.2014 14:51
Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. V roku 2013 bolo potrebné vykonať na území Slovenska spolu 252 000 kontrol pracovných dní vodičov (zo záznamových listov pri analógových záznamových zariadeniach a elektronických záznamov z kariet vodičov pri digitálnych záznamových zariadeniach).

V roku 2013 bolo inšpektormi práce skontrolovaných spolu na pracoviskách a pozemných komunikáciách 9 887 vodičov. V počte skontrolovaných dní vodičov (záznamové listy a počty dní stiahnutých z digitálnych tachografov) to predstavuje 289 136 dní, čo je 114,7 % z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2013 (plánovaných 252 000 pracovných dní). Na pracoviskách boli inšpektormi práce v roku 2013 skontrolovaných 3093 vodičov. Skontrolovaných bolo 169 226 pracovných dní vodičov. Na pozemných komunikáciách bolo v roku 2013 skontrolovaných spolu 6 794 vodičov. Skontrolovaných bolo 119 910 pracovných dní vodičov.

Pri hodnotení nedostatkov zistených inšpektormi práce pri cestných kontrolách a pri kontrolách v dopravných podnikoch môžeme konštatovať, že sa situácia v porovnaní s rokom 2012 výrazne zlepšila. Kontrolami vykonanými v rámci úlohy bolo zistených celkom 12 617 nedostatkov, pričom bolo skontrolovaných 289 136 pracovných dní vodičov, čo predstavuje jeden nedostatok na 22,9 skontrolovaných pracovných dní. V rámci úlohy s tým istým zameraním v roku 2012 bol zistený jeden nedostatok na 17,3 skontrolovaných pracovných dní vodičov. Ide o výrazné zníženie priemerného počtu nedostatkov, ktoré je spôsobené viacerými faktormi: zvyšujúcim sa odborným povedomím vodičov, neustále sa zvyšujúcou kvalitou kontrol vodičov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, poklesom dopravnej práce a s tým súvisiacim zaraďovaním kvalitnejších vodičov na prácu a v neposlednom rade aj zvýšením počtu vozidiel vybavených digitálnym tachografom. Kým v roku 2012 tvorili vozidlá vybavené digitálnym tachografom 63 % všetkých skontrolovaných vozidiel pri cestných kontrolách, v roku 2013 to bolo až 70 %. U týchto tachografov sú všetky údaje detailne zaznamenávané na kartu vodiča ako aj do samotného tachografu a preto výrazne klesá možnosť ich zatajovania. Z toho dôvodu sú vodiči viac prinútení dodržiavať predpisy sociálnej legislatívy v doprave. Taktiež v ostatnom období už nedochádza k zakladaniu nových dopravných spoločností. Na trhu prevádzkujú svoju dopravnú činnosť dopravcovia, ktorí už majú skúsenosti s porušovaním sociálnej legislatívy v doprave a so sankciami zo strany kontrolných orgánov.

Najčastejšie zisťované nedostatky počas kontrol:
  •   nedodržaná denná doba odpočinku (čl. 8 ods. 2 nariadenia ES č. 561/2006);
  •   nedodržaná alebo skrátená prestávka (čl. 7 nariadenia ES č. 561/2006);
  •   prekročený denný čas jazdy (čl. 6 ods. 1 nariadenia ES č. 561/2006);
  •   nepredloženie záznamových listov za určené obdobie (čl. 15 ods. 7 nariadenia EHS č. 3821/85).

Vysoký počet nedostatkov pri dodržiavaní čerpania predpísaných prestávok počas vedenia vozidla a nedodržanie nepretržitého denného odpočinku je zapríčinený jednak skutočným nečerpaním predpísanej prestávky a denného odpočinku, ale aj nesprávnym používaním záznamového zariadenia zo strany vodičov, t. j. nesprávnym prepínaním režimov práce (prestávka, pohotovosť alebo iná práca) následkom čoho im program vyhodnotí nedostatočné čerpanie prestávky resp. denného odpočinku (aj keď v skutočnosti boli čerpané). Vysoký počet nedostatkov pri prekročení denného limitu času jazdy je zo strany vodičov zapríčinený hlavne neskorým hľadaním vhodného parkovacieho miesta na odstavenie vozidla v smere trasy jazdy vozidla a vedomým prekročením denného limitu času jazdy z dôvodu snahy dojazdu osádky vozidla do cieľovej domácej stanice po ukončení pracovnej cesty (najmä pred čerpaním týždenného odpočinku).

V sledovanom období boli opakovane zaznamenané podnety vodičov na zamestnávateľov najmä v dôsledku nárastu prepúšťania zamestnancov z pracovného pomeru, a s tým spojené porušenia zákonov zo strany zamestnávateľov (dopravných podnikov), najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Najčastejšie opakovanými problémami v uvedených podnetoch boli nevyplatenie cestovných náhrad, nevyplatenie náhrad za dovolenku, nútenie vodičov jazdiť nad povolené časové limity a príkazy nedodržiavať predpísané prestávky alebo odpočinky, uvádzanie nepravdivých údajov v potvrdeniach podľa osobitného predpisu. Uvedené podnety boli preverené a v prípade ich opodstatnenia boli dopravným podnikom navrhnuté pokuty v správnom konaní.

Musíme však konštatovať, že situácia ohľadom školení a informovanosti vodičov a zamestnávateľov s predpismi sa oproti minulým obdobiam neustále zlepšuje. Je to spôsobené tým, že na pozemných komunikáciách sa kontroly vykonávajú vo väčšej miere a sankcie sú dostatočne vysoké nato, aby si zamestnávatelia uvedomili ekonomický dopad na ich pôsobenie. Rovnako aj právne vedomie vodičov je dostatočne vysoké nato, aby si uvedomili, aké dôsledky môže mať na ich činnosť porušovanie predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave.

Dosiahnutie požadovaného počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov je odrazom práce vyškolených inšpektorov práce, ktorí sú hardvérovo a softvérovo vybavení na vykonávanie či už cestných alebo firemných kontrol v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave. K požadovanému počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov prispieva aj bezproblémová spolupráca s viacerými zložkami polície.