Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Aktualizované: 24.03.2014 11:17
Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods.1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“), je povinná v zmysle § 16 ods. 6 zákona podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa:

a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa ods. 1 písm. b) zákona,
b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

V zmysle § 16 ods. 4 zákona sa zdravotná spôsobilosť na prácu podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov.

V zmysle § 16 ods. 7 zákona sa za lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci na účely § 16 ods. 4 a 6 zákona považuje aj lekárska prehliadka vykonávaná podľa osobitného predpisu, ak sa na obsluhu určeného pracovného prostriedku podľa odseku 1 vyžaduje vodičské oprávnenie.

Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa § 16 ods. 4 zákona je požadovaná v zmysle § 16 ods. 2 písm. c) zákona len na vykonávanie činností uvedených v prílohe č. 1a zákona.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa nevzťahuje na činnosť bezpečnostného technika v zmysle § 23 zákona a na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle § 24 zákona.

Fyzická osoba v zmysle § 39f zákona, ktorá má platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a zákona vydané pred 1. januárom 2014, je povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013; na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzťahuje § 16 ods. 7 zákona. Platný preukaz, platné osvedčenie alebo platný doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a zákona vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnosť najneskôr 31. decembra 2014, ak fyzická osoba:

a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo
b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona.