Hlavná stránka > Činnosť > Zosúladenie rodinného a pracovného života > Ocenení zamestnávatelia
Ocenení zamestnávatelia
Aktualizované: 09.06.2014 10:24
Podľa zákona majú ženy a muži právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne.

Pre niektorých zamestnávateľov nedosiahnuteľná utópia, pre iných samozrejmosť. A sú aj takí, pre ktorých je samozrejmosťou aj niečo navyše.

V máji ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky víťazov 12. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Prioritami tohto ročníka súťaže bola podpora rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života a podpora rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente.Ocenení zamestnávatelia si na slávnostnom fóre „Firma 21. storočia – Zamestnávateľ ústretový k rodine“ prevzali ocenenia z rúk štátneho tajomníka Jozefa Buriana. Podujatie zorganizovali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nezisková organizácia Srdce Slovenska.

A kto sú títo zamestnávatelia?

V kategórii Oblasť podpory rodiny a zosúladenia rodinného a pracovného života si za uplatňovanie work/life balance ako kritéria úspešnosti v práci, za využívanie KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti – key performance indicator), za poskytovanie komplexných poradenských „zosúlaďovacích“ služieb – Human Dynamic, za samozrejmú ústretovosť voči požiadavkám na flexibilitu po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky, za firemnú kultúru podporujúcu rodovú diverzitu a zastúpenie žien v manažmente, za finančný benefit pri narodení dieťaťa a uzavretí manželstva, za podporu otcovstva formou poskytovania troch dní plateného voľna navyše pre otcov, ktorým sa narodilo dieťa, prvú cenu odniesla spoločnosť Lenovo (Slovakia) s.r.o., Bratislava.

Druhé miesto v rovnakej kategórii získala spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo, ktorá pre deti svojich zamestnancov zriadila podnikové jasle a podnikovú škôlku a sprostredkúva prednostné prijímanie detí zamestnancov do materskej školy v Bratislave, uplatňuje smernicu „Rodičovský kódex“ pri rozhodovaní o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti, na základe ktorej sa snaží zvýhodňovať osamelých rodičov, a zaručuje úpravu pracovného času pre tehotné ženy a ženy aj mužov trvale sa starajúcich o deti do 15 rokov veku.

V kategórii Oblasť podpory rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente si prvú cenu odniesla spoločnosť Accenture Slovensko so sídlom v Bratislave, a to za detský kútik pre deti zamestnancov s dennou prevádzkou od 14:00 do 19:00 hod. s detskou opaterou s pedagogickým vzdelaním, detskými sprchami a toaletami, za materský bonus do výšky 4-násobku mesačného platu, za globálny program na podporu žien v rozvoji ich kariéry „Definuj úspech svojím spôsobom“, či za firemný Women Club.

Na druhom mieste sa v tejto kategórii umiestnila spoločnosť Camfil s.r.o., Levice, ktorá prostredníctvom projektu Camfil/Kód základných hodnôt rešpektuje rôznorodosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, talent, životnú rovnováhu a výkon zamestnancov, uplatňuje internú politiku zameranú proti obťažovaniu na pracovisku, umožňuje všetkým zamestnancom využívanie flexibilnej formy pracovného času a vytvára špeciálne pracovné podmienky pre ženy, ktoré sa vracajú do práce po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky.

Špeciálne ocenenie za podporu viacnásobne znevýhodnených žien v podmienkach malej firmy – chránenej dielne bolo udelené spoločnosti Wellnea s.r.o., Senec. Chránená dielňa s „podnikovou“ škôlkou a jasľami zamestnáva osem viacnásobne znevýhodnených žien (zdravotne postihnuté, absolventky bez praxe, ženy v preddôchodkovom veku, ženy na/po materskej či rodičovskej dovolenke). Okrem toho táto chránená dielňa založila dcérsku spoločnosť, v ktorej zamestnáva výhradne matky po ukončení materskej či rodičovskej dovolenky, ako aj občianske združenie, ktoré pomáha hľadať si prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

Všetkým oceneným zamestnávateľom srdečne blahoželáme.