Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení > Nedostatky pri žiadostiach o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
Nedostatky pri žiadostiach o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika
Aktualizované: 10.06.2014 14:02
1. Podávanie žiadostí:
 • žiadosti nie sú podané priamo fyzickou osobou, ale jej zamestnávateľom;
 • žiadosti sú podané v čase, kedy od vydania osvedčenia BT neuplynula doba najmenej dvoch rokov na preukázanie praxe BT;
2. Doklady o odbornej spôsobilosti:
 • nie sú doručené ako úradne overené doklady, resp. originály;
 • aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika (ďalej „AOP BT“) nie je doručená ako písomné potvrdenie o absolvovaní AOP BT (vyznačenie dátumu AOP BT na zadnej strane osvedčenia BT nenahrádza písomné potvrdenie);
 • doručené osvedčenia BT vydané do 30.6.2006 sú bez písomného potvrdenia o AOP BT absolvovanej do 31.12.2007 neplatné od 01.01.2008 (analogicky potvrdená prax BT po 01.01.2008 je neplatná);
3. Potvrdenia o praxi BT:
 • nie sú podpísané štatutárom - konateľom právnickej osoby, resp. osobou oprávnenou konať v mene právnickej alebo fyzickej osoby;
 • chýba uvedenie štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ, resp. SK NACE ), do ktorej je zamestnávateľ/odberateľ zaradený;
 • nie je uvedená forma praxe, t.j. prax vykonávaná na základe pracovnej zmluvy (ďalej „PZ“) alebo na základe dodávateľsko-odberateľského spôsobu;
 • v potvrdení odberateľa nie je uvedené, že činnosť BT vykonáva žiadateľ osobne na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy uzatvorenej s ním ako živnostníkom podľa Obchodného zákonníka a nie je uvedené obdobie od-do výkonu činností BT;
 • v potvrdení zamestnávateľa je uvedená fiktívna doba výkonu činností BT na PZ, t. j. doba pred vznikom, resp. zánikom pracovného pomeru;
 • potvrdenie o výkone činnosť BT sú vystavené fyzickými resp. právnickými osobami, ktoré nemajú žiadnych zamestnancov, t. j. nespĺňajú status zamestnávateľa, čím potvrdený výkon činností BT je neopodstatnený;
 • žiadateľ s potvrdenou praxou odberateľom nemá v živnostenskom oprávnení zapísaný predmet viazanej živnosti BT od dátumu, ktorý je uvádzaný v príslušnej zmluve a v potvrdení odberateľa (potvrdený výkon praxe BT pred vznikom, resp. zánikom predmetu živnostenského oprávnenia je neplatný);