Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Uvádzanie určených technických zariadení do prevádzky
Uvádzanie určených technických zariadení do prevádzky
Aktualizované: 20.06.2014 12:11
Dňa 23. 04. 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Národného inšpektorátu práce a Dopravného úradu k prerokovaniu problematiky výkonu dozorných kompetencií príslušných kontrolných orgánov na technických zariadeniach definovaných vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a vyhláškou MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

Na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na Dopravnom úrade bolo dohodnuté, že Národný inšpektorát práce uverejní na svojej internetovej stránke nasledovnú informáciu:

Je nevyhnutné, aby plynárenské a energetické distribučné spoločnosti vo svojej činnosti rešpektovali platnú dráhovú legislatívu, podklady a dokumenty, t. j. odborné stanoviská Dopravného úradu o posúdení technickej dokumentácie, protokoly o úradných skúškach, revízne správy a podobne, ktoré sú predkladané za účelom uvedenia do prevádzky, resp. pripojenia odberného miesta určených technických zariadení prevádzkovateľov železničných, mestských a lanových dráh. Dopravný úrad sa v aplikačnej praxi často stretáva s problémom, že uvedené spoločnosti vyžadujú od prevádzkovateľov určených technických zariadení predkladanie odborných stanovísk o posúdení technickej dokumentácie a protokolov o úradných skúškach vydaných oprávnenými právnickými osobami a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení revíznymi technikmi v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., čo je v rozpore s platnou legislatívou.

Pri určovaní hranice medzi určenými technickými zariadeniami a vyhradenými technickými zariadeniami je potrebne vychádzať z § 16 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh a v prípade elektrických zariadení z STN 37 6605 Pripájanie elektrických zariadení celoštátnych dráh na elektrický rozvod.

Elektrické silnoprúdové zariadenia musia okrem iného byť vyhotovené a spĺňať požiadavky ust. § 18 a § 25 vyhlášky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, ustanovení viacerých článkov STN 37 6605, podľa čl. 6.3 STN 50 122-2 a kapitoly 7 STN EN 50 122-1.

V zmysle uvedeného je pre určenie elektrického zriadenia rozhodujúce, či je takéto zariadenie napájané z rozvodov (rozvádzačov) dráh a nie to, či sa jedná o komerčnú prevádzku alebo služobný priestor. V takom prípade sú súčasťou dráh, a teda sú určenými technickými zariadeniami. Toto sa týka všetkých určených technických zariadení, nielen elektrických. Napríklad, ak sa jedná o eskalátor, výťah, plynovú kotolňu a iné zariadenia, ktorých súčasťou sú elektrické obvody a inštalácie, je potrebné posudzovať aj zdvíhaciu, dopravnú, plynovú či inú časť za určené technické zariadenie (jednotne pre celé zariadenie) podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a v tomto zmysle budú podliehať výkonu dozoru Dopravného úradu.

Dopravný úrad v tejto veci zároveň písomne osloví dotknuté právne subjekty a oprávnené právnické osoby.