Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Európsky týždeň BOZP
Európsky týždeň BOZP
Aktualizované: 15.10.2014 14:17
V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň v roku vyhlásený za Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), kedy sa vo všetkých členských štátoch konajú rôznorodé aktivity (semináre, konferencie, besedy, prednášky a iné) zo zameraním na zvýšenie pozornosti v oblasti bezpečnosti pri práci.

Keďže za ústrednú tému kampane 2014-2015 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zvolila stres a psychosociálne riziká, mnohé z pripravovaných podujatí budú zamerané práve na túto problematiku. Účinné riadenie stresu a psychosociálnych rizík na pracovisku je prospešné tak pre zamestnancov, ako aj pre vedenie podniku a v neposlednom rade tiež pre celú spoločnosť.

Informovanie verejnosti o tejto kontroverznej téme je veľmi dôležité, nakoľko zvyšovanie povedomia v otázkach BOZP patrí k základným predpokladom na ochranu zdravia.

V tejto súvislosti budú na Slovensku v jednotlivých krajoch organizované inšpektorátmi práce nasledovné aktivity:

Bratislavský kraj
21. 10.
Odborná prednáška pre študentov SSOŠ na tému Bezpečnosť pri práci s obrábacím strojmi
Stredná súkromná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava
21. 10.
Odborná prednáška pre pedagogických zamestnancov SSOŠ na tému „Zdravé pracovisko bez stresu“
Stredná súkromná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava
22. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Bratislava
23. 10.
Odborná prednáška pre študentov gymnázia na tému BOZP v laboratóriách
Gymnázium Malacky, Ulica 1. mája
23. 10.
Odborná prednáška pre pedagogických zamestnancov gymnázia na tému „Zdravé pracovisko bez stresu“
Gymnázium Malacky, Ulica 1. mája

Trnavský kraj
22. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Trnava
23. 10.
Odborná prednáška, beseda na tému „Zdravé pracoviská bez stresu“
Materiálovo technologická fakulta STU, Botanická 49, Trnava

Trenčiansky kraj
20. - 24. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Trenčín
21. 10.
Odborný seminár pre zamestnávateľov na tému „Aktuálne otázky BOZP a úrazovosť v Trenčianskom kraji“
Inšpektorát práce Trenčín
22. 10.
Odborná prednáška pre študentov SOŠ na tému „Bezpečné pracovisko“
SPŠ stavebná Emila Beluša, Staničná 4, Trenčín
23. 10.
Odborná prednáška pre študentov SOŠ na tému „Bezpečné pracovisko“
SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou

Nitriansky kraj
21. 10.
Odborná prednáška pre študentov SPŠ stavebnej na tému „Stavebná vyhláška č. 147/2013 Z. z.“
SPŠ Stavebná, Cabajská 4, Nitra
21. 10.
Odborná prednáška pre študentov SPŠ strojníckej a elektrotechnickej na témy „Stres, Zákonník práce“
SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Ulica Fraňa Kráľa 20, Nitra
21. 10.
Odborná prednáška pre študentov SOU stavebného na témy „Stres, Zákonník práce“
SOU stavebné, Nitrianska cesta 61 Nové Zámky
22. 10.
Odborná prednáška pre študentov SPŠ poľnohospodárskej na témy „Stres, Zákonník práce“
Stredná poľnohospodárska škola, Na lúkach, Levice
22. 10.
Odborná prednáška pre študentov ZSŠ na témy „Stres, Zákonník práce“
Združená stredná škola, Hurbanovo
22. - 24. 10.
Odborné prednášky a semináre v oblasti BOZP, výstava OOPP, propagačné materiály BOZP
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra techniky a informatiky, Trieda A. Hlinku 1, Nitra
24. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Nitra

Žilinský kraj
20. 10.
Odborná prednáška na tému „Stres na pracovisku a jeho dopad na výkon zamestnanca“
Dom techniky, Žilina
21. 10.
Odborná beseda pre študentov SOU stavebné na tému „Stres“
SOU Stavebné, Tulipánová 2, Žilina
24. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Žilina

Banskobystrický kraj
22. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Banská Bystrica
22. 10.
Seminár určený pre vedúcich zamestnancov, BT, ABT, zástupcov zamestnancov a širokú verejnosť na tému „Zmeny v legislatíve BOZP“
Inšpektorát práce Banská Bystrica
23. 10.
Odborná beseda na pre študentov 4. ročníka na tému „Právne povedomie žiakov v oblasti BOZP“
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
24. 10.
Odborná prednáška pre študentov 4. ročníka na tému „BOZP a sociálna legislatíva v doprave“
SPŠ dopravná, Sokolovská 911/94, Zvolen

Prešovský kraj
20. - 24. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Prešov
21. 10.
Prezentačný stánok, téma „Európsky týždeň BOZP“, propagačné materiály, poradenstvo v oblasti BOZP
Obchodné centrum ZOC Max Prešov
23. 10.
Odborná prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka SPŠ stavebnej na tému „BOZP na stavbách, najčastejšie nedostatky pri stavebnej činnosti a príčiny pracovných úrazov“
SPŠ stavebná Plzenská 10, Prešov

Košický kraj
20. - 24. 10.
Deň otvorených dverí
Inšpektorát práce Košice
21. 10.
Odborná prednáška pre študentov SOŠ tému „Bezpečnosť pri práci a psychosociálne riziká
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca
22. 10.
Odborná prednáška pre študentov SOU dopravného na tému „Bezpečnosť pri práci a sociálna legislatíva v doprave
SOU dopravné, Moldavská ul., Košice
22. 10.
Odborná prednáška pre študentov SPŠ dopravnej na tému Bezpečnosť pri práci a sociálna legislatíva v doprave
SPŠ dopravná, Hlavná ul., Košice

Veríme, že uvedené aktivity si nájdu svojich poslucháčov a záujemcovia využijú široké možnosti bezplatného získania informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.