Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Výmena inšpektorov práce s Fínskom I
Výmena inšpektorov práce s Fínskom I
Aktualizované: 10.11.2014 15:07
Aj v roku 2014 sa Slovensko zapojilo do programu na výmenu inšpektorov práce medzi členskými štátmi vypracovaného Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie (SLIC). Výmenný pobyt bol zrealizovaný medzi Slovenskou republikou a Fínskom. Na tejto výmene participoval odbor BOZP Ministerstva sociálnych vecí a zdravia vo Fínsku a za slovenskú stranu Národný inšpektorát práce. Stáž zo slovenskej strany prebehla v období 29. 09. - 03. 10. 2014 a bola opätovaná z fínskej strany v dňoch 13. 10. - 17. 10. 2014.

Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa so systémom inšpekcie práce vo Fínsku – orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce - ich právomoc a pôsobnosť, predmet a rozsah inšpekcie práce a následné využitie nových poznatkov na zlepšenie fungovania existujúcich systémov.

Hlavnými témami boli pracovné postupy a nástroje inšpekcie práce v lesníctve, v spoločnostiach na spracovanie dreva a na stavbách ako aj preventívna činnosť inšpekcie práce v oblasti BOZP so zameraním na malé a stredné podniky. Pozornosť bola sústredená aj na problematiku diskriminácie, starnutia pracovnej sily a psychosociálne riziká na pracovisku napr. stres ako následok pôsobenia mobbingu, šikanovania, obťažovania a pod. Neboli vynechané ani povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní cudzincov. Prínosom bola aj výmena informácií v oblasti všeobecného presadzovania uplatňovania predpisov v oblasti BOZP a ukladania sankcií za ich porušovanie a v tejto súvislosti spolupráca inšpekcie s ďalšími orgánmi štátnej správy. Prezentované boli aj príklady dobrej praxe.

Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti inšpekcie práce vo Fínsku je Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia, ktoré prostredníctvom odboru BOZP (obdoba NIP) metodicky riadi divízie BOZP (inšpektoráty práce), ktoré priamo vykonávajú dozor nad dodržiavaním predpisov. Od roku 2010 pôsobí vo Fínsku 5 krajských inšpektorátov práce, ktorých hlavným cieľom je výkon inšpekcie práce vrátane dozoru nad pracovným prostredím, šetrenie závažných pracovných úrazov a chorôb z povolania ako aj trhový dohľad. Až 99% zamestnávateľov vo Fínsku je zaradených do kategórie malých a stredných podnikov a je v nich zamestnaných 55% všetkých zamestnancov. Kľúčovým ekonomickým odvetvím je priemyselná výroba, hlavne ťažba a spracovanie dreva a kovov. Dôležité postavenie má strojárenský a elektrotechnický priemysel, stavebníctvo a námorná doprava.

V rámci výmenného pobytu boli zrealizované všetky aktivity podľa vopred pripraveného programu. Okrem formálnych stretnutí, na ktorých prebehli diskusie a boli odovzdané informácie o systéme výkonu dozoru bola zrealizovaná aj jeho praktická časť, a to účasť na samotnom výkone inšpekcie práce v spoločnostiach, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach ako napr. stavebníctvo, ťažobný a drevospracujúci priemysel, domov sociálnych služieb a reštauračné služby. Počas výkonu inšpekcie práce v jednotlivých subjektoch bolo možné posúdiť do akej miery si zamestnávatelia plnia zákonom uložené povinnosti a prijímajú opatrenia na zaistenie BOZP ako napr. hodnotenie rizík, poskytovanie informácií o bezpečných pracovných postupoch, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, prijaté ochranné opatrenia a zariadenia na pracoviskách, bezpečnostné značenie, spolupráca zamestnávateľov na spoločných pracoviskách, spolupráca so zástupcami zamestnancov a plnenie ďalších povinností v súlade s platnou legislatívou.

Počas stáže boli prezentované osvedčené postupy, implementácia ktorých by mohla mať pozitívny vplyv pre obe strany zúčastňujúce sa na inšpekcii – ako pre kontrolný orgán, tak aj pre samotný kontrolovaný subjekt.

Niektoré z nich môžu byť zrealizované pre zvýšenie efektivity systému inšpekcie práce aj na Slovensku, a to napr.:
  • Jednoduchý a prehľadný systém zisťovania nedostatkov pomocou kontrolných zoznamov - inšpekcia práce využíva pre výkon kontrolné zoznamy – nástroje na hodnotenie rôznych oblastí BOZP, čo zaručuje rovnaký prístup kontroly a ktoré jednoducho odzrkadlia plnenie si základných povinností upravených legislatívou.
  • Zriadenie prezentačnej miestnosti – stála expozícia pravidiel dobrej praxe - vhodný nástroj v oblasti prevencie a výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP pre širokú verejnosť (školy, zamestnávateľov, inšpektorov a pod.) - príklady rizikových faktorov na pracovisku a návrhy opatrení na elimináciu rizík a na ochranu zdravia napr. vzorové modely pre manipuláciu s osobami so zníženou pohyblivosťou, model farma, diskotéka, ergonómia na pracovisku, (ochrana pred hlukom, vibráciami, jednostranná záťaž, príklady vhodných OOPP a pod.).
  • Prenesenie agendy preukazovania a ukladania sankcií za porušovanie predpisov na orgány štátnej správy, ktoré majú adekvátny aparát, a to políciu a súdy. Fínski inšpektori práce nemôžu uložiť postih. Závažné porušenie predpisov inšpektoráty práce oznamujú polícii, ktorá ich po preverení odstupuje na súd, ktorý rozhodne o uložení sankcie.
  • Posilnenie kompetencií zamestnávateľa (odbúranie finančnej a administratívnej záťaže) – napr. zamestnávateľ je oprávnený osobne zabezpečovať úlohy BOZP na svojom pracovisku bez osvedčenia na túto činnosť ako aj osobne zabezpečovať školenia svojim zamestnancom bez oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, napr. zamestnávateľ osobne poučí zamestnanca - vodiča motorového vozíka a ten môže na základe jeho poverenia obsluhovať vozík. Posilnenie postavenia zástupcov zamestnancov na pracovisku, ktorí najlepšie poznajú konkrétne pracovné podmienky.
  • Jedno ministerstvo, ktoré zastrešuje oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – skumulovanie ochrany zdravia a bezpečnosti práce do jedného orgánu, čím by sa predišlo prelínaniu činností v niektorých oblastiach.
Napriek tomu, že oblasť BOZP v rámci Európskej únie vychádza z rovnakých princípov, jednotlivé krajiny majú možnosť vniesť vlastné prvky do systému riadenia BOZP. A práve tieto špecifikácie môžu byť dobrým príkladom pre ostatné členské štáty na zlepšovanie výkonov inšpekcie práce a prevencie v oblasti BOZP. Preto aj aktivita SLIC - vzájomná výmena inšpektorov práce je prínosom v predmetnej oblasti a prispieva k zvyšovaniu úrovne poznania jednotlivých princípov a systémov inšpekcie práce a k efektívnemu dosahovaniu cieľov v oblasti BOZP.