Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Výmena inšpektorov práce s Fínskom II
Výmena inšpektorov práce s Fínskom II
Aktualizované: 10.11.2014 15:18
V dňoch 13. - 17. 10. 2014 bola recipročne realizovaná účasť fínskej strany na výmene inšpektorov práce v rámci programu vypracovaného Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), ktorý sa v tomto roku uskutočnil medzi Slovenskou republikou a Fínskom.

Program bol rozdelený do dvoch častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť bola venovaná prezentácii systému inšpekcie práce na Slovensku. Národný inšpektorát práce informoval o systéme inšpekcie práce, o svojich kompetenciách a činnostiach vykonávaných v rámci Slovenskej republiky ako aj na medzinárodnej úrovni.

Na pôde Inšpektorátu práce v Košiciach, ktorý sa podieľal na teoretickej aj praktickej časti výmenného pobytu, boli v prvý deň odovzdané informácie o samotnom priebehu výkonu inšpekcie práce, o pracovných metódach, postupoch a prostriedkoch, ktoré využívajú inšpektori práce pri svojej činnosti. Bola ozrejmená oblasť ukladania sankcií, ktorou sa fínski inšpektori nezaoberajú, pretože v prípade zistenia závažných porušení ich odstupujú na kompetentné orgány štátnej správy – políciu a súdy. Boli porovnávané informačné systémy inšpekcie práce používané v oboch krajinách.

V nasledujúcich štyroch dňoch bola zabezpečená účasť zástupcu za fínsku inšpekciu práce na kontrolách v jednotlivých podnikateľských subjektoch. Program bol koncipovaný tak, aby boli pokryté všetky oblasti, v ktorých sa vykonáva inšpekcia práce v súlade s platnou legislatívou. Konkrétne previerky boli zamerané na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na kontrolu nelegálneho zamestnávania, na kontrolu dodržiavania legislatívy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a v oblasti sociálnej legislatívy v doprave.

Dva dni výmenného pobytu boli venované previerkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré boli vykonané v dvoch podnikoch so zameraním na strojárenskú výrobu. Cieľom kontroly v prvom podniku bola prezentácia príkladu dobrej praxe. Pozornosť bola upriamená na zavedený systém BOZP, a to konkrétne na preventívnu činnosť zamestnávateľa v oblasti BOZP, ktorou je okrem iného pravidelná kontrola a údržba pracovných prostriedkov, starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov napr. zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov oboznamovaním ako aj priamou inštruktážou na pracovisku, zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovným prostredím, určením bezpečných pracovných postupov a pod. Vzhľadom na rozdiely legislatívy v oblasti faktorov pracovného prostredia medzi Slovenskom a Fínskom bola inšpekcia práce vykonaná v druhom kontrolovanom subjekte zameraná na plnenie si povinností zamestnávateľom, ak jeho zamestnanci vykonávajú rizikové pracovné činnosti. Bolo preverované, či zamestnávateľ zabezpečil hodnotenie faktorov pracovného prostredia a na jeho základe vykonal kategorizáciu pracovných činností a či pri rizikových činnostiach poskytuje zamestnancom zvýhodnenia (napr. rekondičné pobyty, mzdové kompenzácie a pod.) vyplývajúce z legislatívy. Fínska legislatíva túto oblasť upravuje takým spôsobom, že zamestnávateľ je povinný prijať a vykonať na takýchto pracoviskách opatrenia doporučené pracovnou zdravotnou službou tak, aby zabezpečil ochranu zdravia zamestnancov.

Inšpektori práce útvaru kontroly nelegálneho zamestnávania prezentovali svoju činnosť kontrolou na stavenisku. Na overovanie bol použitý prístup do centrálneho registra poistencov vedeného Sociálnou poisťovňou resp. iný dostupný zdroj informácií ako napr. obchodný a živnostenský register. Pred inšpekciou práce boli poskytnuté informácie o zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, o spôsobe prípravy a o priebehu inšpekcie práce s predmetným zameraním ako aj o možnosti spolupráce s inými štátnymi orgánmi (napr. polícia). Fínska inšpekcia práce na rozdiel od slovenskej kontroluje oblasť nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania len vo vzťahu k cudzincom. V priebehu výkonu inšpekcie práce preveruje povolenia na prácu, obdobne využíva prístup do centrálneho registra a pri výkonoch spolupracuje s políciou ako aj s daňovými úradmi.

Predposledný deň výmenného pobytu bol organizovaný oddelením dopravy. Témou bola kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave. Inšpekcia prebiehala v dvoch fázach. Prvá časť bol výkon inšpekcie práce na pozemnej komunikácii, kde inšpektori práce v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru vykonávali kontrolu tachografov za použitia softvéru s cieľom zistiť dodržiavanie ustanoveného pracovného času – doby vedenia vozidla a doby odpočinku. Kontrolované boli aj náležité doklady potrebné pre výkon činnosti prepravy. Táto časť kontroly nepodlieha pod inšpekciu práce vo Fínsku, kontroly sú vykonávané dopravnou políciou. Následne inšpekcia práce pokračovala kontrolou na pracovisku spoločnosti zaoberajúcej sa medzinárodnou autobusovou prepravou. Bolo sledované plnenie si povinností zo strany zamestnávateľa ustanovené v zákone o organizácii pracovného času v doprave.

Obsahovou náplňou posledného dňa bola kontrola so zameraním na pracovnoprávne vzťahy. Inšpekcia práce bola vykonaná v agentúre dočasného zamestnávania, ktorá umiestňuje zamestnancov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí (okrem iného aj vo Fínsku a Nórsku). Vykonanou kontrolou pracovných zmlúv boli prezentované informácie o ustanoveniach týkajúcich sa pracovného času, dovolenky, mzdy a pod., ktoré sú pevne ustanovené v Zákonníku práce na rozdiel od fínskej legislatívy, kde je možné mnohé náležitosti týkajúce sa pracovného pomeru dohodnúť individuálne medzi zamestnancami a zamestnávateľom prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Nie sú striktne dané zákonom, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pri zamestnávaní.

Na základe skúseností možno konštatovať, že výmena inšpektorov medzi členskými štátmi prispieva k obojstrannému spoznaniu legislatívy dozorovanej v rámci kontrol ako aj k výmene skúseností v oblasti výkonu inšpekcie práce. Mnohé z nich je možné použiť pri tvorbe nových právnych predpisov, ich pripomienkovaní a pri ďalšom zlepšovaní systému výkonu inšpekcie práce na Slovensku. Prijaté zmeny môžu mať v konečnom dôsledku priaznivý vplyv aj na samotných zamestnávateľov, napr. znížením ich zaťaženia legislatívne stanovenými povinnosťami.