Hlavná stránka > Činnosť > Podmienky vydávania osvedčení a oprávnení > Upozornenie pre žiadateľov o vydanie osvedčení a oprávnení
Upozornenie pre žiadateľov o vydanie osvedčení a oprávnení
Aktualizované: 02.12.2014 16:13
Národný inšpektorát práce, ako správny orgán, v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 1 až 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce a oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.

V zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Preto upozorňujeme všetkých žiadateľov o vydanie vyššie uvedených oprávnení a osvedčení, že čestné vyhlásenia a prehlásenia vo vzťahu k preukázaniu odbornej spôsobilosti, odbornej praxe, pracovného pomeru, formy podnikania, materiálno-technického zabezpečenia a iných náležitosti požadovaných právnymi predpismi v oblasti BOZP nie sú vo všeobecnosti akceptované, nakoľko čestné vyhlásenia a prehlásenia nie sú dôkazom v pravom zmysle, ale takéto dôkazy len nahrádzajú.

Súčasne upozorňujeme, že všetky nedôveryhodné zmluvy, dohody a iné písomnosti s cieľom objasniť skutkový stav predmetnej veci odstupujeme na preverenie príslušným štátnym orgánom, napr. Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Policajnému zboru Slovenskej republiky a pod.