Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Upozornenie pre osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie
Upozornenie pre osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie
Aktualizované: 16.01.2015 09:51
Národný inšpektorát (ďalej len NIP) práce upozorňuje osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie na dodržiavanie povinností podľa § 27 ods. 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o BOZP), a to okrem iného spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať výchovu a vzdelávanie v súlade so schváleným vzorovým projektom výchovy a vzdelávania, ako aj na povinnosť postupovať pri výchove a vzdelávaní prednostne podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov a takýto postup preukázať inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce, ktorý dozoruje plnenie povinností podľa § 27 ods. 13 zákona o BOZP. Inak povedané, tam kde sa pôvodne schválený vzorový projekt dostane do rozporu s aktuálnou právnou úpravou, je oprávnená osoba povinná postupovať v súlade s aktuálnou právnou úpravou a v súlade s ňou realizovať vykonávanie výchovy a vzdelávania. NIP v nadväznosti na uvedené odporúča prepracovať vzorový projekt výchovy a vzdelávania tak, aby zodpovedal platnej právnej úprave, ktorá bude mať vždy prednosť pred vzorovým projektom. Zmena vzorového projektu sa radí v zmysle § 27 ods. 13 písm. a) zákona o BOZP medzi povinnosti oprávnenej osoby, t. j. zmenu bezodkladne písomne oznámiť NIP.

Povinnosti osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 ods. 13 zákona o BOZP:


a) bezodkladne písomne oznámiť Národnému inšpektorátu práce zmenu údajov podľa odseku 7 písm. b) a c) a podľa odseku 8 písm. b) až d) a zmenu ďalších podmienok, za ktorých bolo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané, spolu s predložením príslušných dokladov,
b) spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať výchovu a vzdelávanie v súlade so schváleným vzorovým projektom výchovy a vzdelávania,
c) vypracovať projekt výchovy a vzdelávania pre každú výchovnú a vzdelávaciu aktivitu zameranú na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa prílohy č. 2 skupiny 01, ktorého obsahová náplň je v súlade s § 7 ods. 1 a 5 prispôsobená charakteru práce vzdelávanej skupiny zamestnancov alebo vedúcich zamestnancov; kópiu projektu je povinná odovzdať príslušnému zamestnávateľovi,
d) založiť a viesť záznamovú knihu o výchovných a vzdelávacích aktivitách,
e) vykonávať výchovu a vzdelávanie len školiteľmi uvedenými v schválenom vzorovom projekte výchovy a vzdelávania alebo inými školiteľmi oznámenými podľa písmena a) druhého bodu,
f) vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) po úspešnom overení vedomostí účastníkov,
g) viesť osobitnú evidenciu vydaných preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa § 16 ods. 1 písm. b), ktorá obsahuje evidenčné číslo, meno a priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b), dátum vykonania záverečnej skúšky, dátum vydania a činnosť s uvedením rozsahu, na ktorý sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) vydali.

Preukázanie neplnenia povinností zakladá možnosť na uplatnenie sankcie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň zakladá dôvod na odobratie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 ods. 14 zákona o BOZP.  Aktuálne znenie uvedeného zákona nájdete tu: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1