Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v malých podnikoch
Inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v malých podnikoch
Aktualizované: 06.02.2015 12:18
Do plánu NIP na rok 2014 bola zahrnutá celoslovenská previerka zameraná na kontrolu dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia (ďalej len BOZP) v malých podnikoch, zamestnávajúcich do 49 zamestnancov. Inšpektoráty práce vykonali v rámci previerky s týmto obsahovým zameraním spolu 175 inšpekcií práce. Pri previerkach zistili v zamestnávateľských subjektoch spolu 1602 nedostatkov, z ktorých 100 bolo závažných. Z uvedeného počtu bolo najviac nedostatkov, až 481 zistených pri prevádzke vyhradených technických zariadení. Z toho 195 nedostatkov sa týkalo zanedbania preventívnych činností a technického stavu elektrických zariadení. Spolu 360 nedostatkov bolo zistených v oblasti riadenia BOZP, kde najčastejším zistením bolo neúplné hodnotenie nebezpečenstiev a identifikácia rizík, nedostatky v oblasti školenia zamestnancov, vo vydávaní pravidiel BOZP a vedení evidencie a technickej dokumentácie. Pri prevádzke ostatných strojov a zariadení bolo zistených spolu 216 nedostatkov, najviac pri prevádzke drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov spolu 77 nedostatkov a 68 pri prevádzke motorových vozíkov. Spolu bolo v rámci previerok s týmto zameraním navrhnutých 31 postihov v celkovej výške 35 500 eur. Súčasťou výkonu inšpekcie práce bola aj kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, pri ktorej bolo skontrolovaných 830 osôb a v dvoch zamestnávateľských subjektoch zistené 3 prípady nelegálneho zamestnávania. Za tieto zistenia boli navrhnuté postihy v celkovej výške 9 000 eur. Pri výkone inšpekcie práce bola zo strany inšpektorov práce vo zvýšenej miere vykonávaná poradenská činnosť v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov s cieľom zvýšiť právne vedomie nielen zamestnávateľov, ale aj zamestnancov.