Hlavná stránka > Hlavné menu > Sťažnosti a podnety > Definícia pojmov
Definícia pojmov
Aktualizované: 31.03.2016 11:13

Podľa ust. § 3 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

• sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
• poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podľa ust. § 4 citovaného zákona sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

• má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
• poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
• je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
• smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Podnetom, podľa vnútorných smerníc vydaných Národným inšpektorátom práce, sa rozumie podanie zamestnanca, resp. zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov - § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce, ako aj zástupcov zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 Zákonníka práce zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov (§ 150 ods. 2 Zákonníka práce). Podnetom je aj podanie bývalého zamestnanca, ktorý ho podá do dvoch mesiacov po skončení pracovného pomeru.

Oznámením sa rozumie podanie ostatných bývalých zamestnancov a iných osôb (právnických alebo fyzických), ktorým oznamujú inšpektorátu práce podozrenie z porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov - § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce.

Oznámením tretej osoby sa rozumie podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nie je vecne a osobne dotknutá vo vzťahu k predmetu inšpekcie práce. Tiež je ním podanie, v ktorom podávateľ nepreukáže existenciu pracovnoprávneho vzťahu.

Anonymné oznámenie je podanie, v ktorom podávateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo). O šetrení anonymných oznámení rozhoduje hlavný inšpektor práce na základe posúdenia závažnosti predmetu oznámenia.

V prípade elektronicky podaného podania, ktoré neobsahuje osobné údaje, inšpektor práce vyžiada tieto od podávateľa. Ak ich podávateľ v stanovenej lehote nedoplní, podanie sa považuje za anonymné oznámenie.

Podanie podnetu, resp. oznámenia, môže byť realizované písomnou formou prostredníctvom pošty, emailu, osobne na podateľni, prípadne telefonicky do záznamu.

Pokiaľ chcete podať podnet na zamestnávateľa, v podaní je potrebné uviesť :
Vaše meno, priezvisko a adresu bydliska (pokiaľ chcete podanie poslať anonymne, tak tento bod neuvediete, ale v tom prípade nebudete informovaný o výsledku inšpekcie práce, taktiež šetrenie anonymných podnetov je na posúdení hlavného inšpektora práce),
presná adresa firmy, resp. zamestnávateľa (u ktorého dochádza k porušovaniu predpisov),
čo je podľa Vás vo firme porušované (napr. pracovnoprávne predpisy alebo predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, čo najpresnejšie špecifikovať).

Podnet, resp. oznámenie je možné zaslať na miestne príslušný inšpektorát práce (podľa miesta prevádzky, resp. sídla zamestnávateľa), prípadne aj na Národný inšpektorát práce.

Bližšie informácie týkajúce sa podávania sťažnosti, podnetu, oznámenia ako aj lehoty na ich vybavenie nájdete v prílohe tohto príspevku.

Priložené dokumenty:
SúborPopisVeľkosťAktualizované
Prevziať súbor Priloha.pdf Priloha.pdfPodávanie sťažností a podnetov226 KB31.03.2016 10:50