Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Uznávanie odbornej spôsobilosti v oblasti zabezpečovania úloh týkajúcich sa prevencie rizík?
Uznávanie odbornej spôsobilosti v oblasti zabezpečovania úloh týkajúcich sa prevencie rizík?
Aktualizované: 06.03.2015 11:07
Národný inšpektorát práce vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktoré osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 125/2006 Z. z.“). Osobitným predpisom je napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“).

Oblasť prevencie rizík nie je na území Slovenskej republiky priamo regulovaná osobitným predpisom, t. j. prevencia rizík je súčasťou odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika, resp. autorizovaného bezpečnostného technika, ktorí v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. vykonávajú pre zamestnávateľa úlohy bezpečnostnotechnickej služby. Z uvedeného vyplýva, že Národný inšpektorát práce v zmysle § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. neuznáva odbornú spôsobilosť osôb v oblasti prevencie rizík. Na území Slovenskej republiky uvedenú činnosť môže v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. vykonávať jeden z odborníkov zabezpečujúcich úlohy bezpečnostnotechnickej služby bez dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti.