Hlavná stránka > Hlavné menu > Poradenstvo > Vykonávanie prác vo výškach
Vykonávanie prác vo výškach
Aktualizované: 06.03.2015 11:08
Ak osoby (dodávatelia, projektanti, majitelia budov) v rámci svojich pracovných povinností konzultujú, pohybujú sa na streche, prípadne vykonávajú inú činnosť ako napr. kontrolnú činnosť, obhliadku na účely budúcich projektových prác, fotografovanie, zisťovanie viditeľnosti okolia, ale uvedenú činnosť nevykonávajú bližšie ako 1,5 m od okraja strechy:
- uvedená činnosť sa považuje za prácu vo výške v zmysle § 2 písm. j) vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 ods. 3 uvedenej vyhlášky a jej prílohu č. 6. Vzhľadom na uvedené je zamestnávateľ/prevádzkovateľ objektu povinný vykonať kolektívne alebo individuálne opatrenia na zabránenie pádu osoby z výšky.
- ochrana osôb vykonávajúcich pracovnú činnosť na streche proti pádu musí byť zabezpečená kolektívnym zabezpečením alebo osobným zabezpečením proti pádu. Prioritu má kolektívne zabezpečenie, t. j. pevné dvojtyčové zábradlie umiestnené na hrane pádu o minimálnej výške 1 m so zarážkou vysokou 0,15 m, ktoré musí spĺňať pevnostné požiadavky na zábradlie alebo zábrana o výške minimálne 1 m umiestnená 1,5 m od hrany pádu, ktorá nemusí spĺňať pevnostné požiadavky na zábradlie. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť ochranu osôb proti pádu kolektívnym zabezpečením, je potrebné využiť osobné zabezpečenie proti pádu.

V prípade, že sa na streche nachádza atika, musí mať výšku minimálne 1 m, aby bola zabezpečená ochrana osôb proti pádu a nebolo potrebné zabezpečiť ochranu osôb iným vhodným kolektívnym alebo osobným zabezpečením.