Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2014
Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2014
Aktualizované: 01.04.2015 10:07
Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v platnom znení. V roku 2014 bolo potrebné vykonať na území Slovenska spolu 252 000 kontrol pracovných dní vodičov (zo záznamových listov pri analógových záznamových zariadeniach a elektronických záznamov z kariet vodičov pri digitálnych záznamových zariadeniach).

V roku 2014 bolo inšpektormi práce skontrolovaných spolu na pracoviskách a pozemných komunikáciách 10 558 vodičov. V počte skontrolovaných dní vodičov (záznamové listy a počty dní stiahnutých z digitálnych tachografov) to predstavuje 299 032 dní, čo je 118,7 % z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2014. Na pracoviskách bolo inšpektormi práce skontrolovaných 3 310 vodičov a 175 686 pracovných dní vodičov, čo je 58,8 % z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v roku 2014. Na pozemných komunikáciách bolo skontrolovaných spolu 7 248 vodičov a 123 346 pracovných dní vodičov čo je 41,2 % z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v roku 2014.

Pri hodnotení výsledkov za rok 2014 oproti minulých obdobiam môžeme konštatovať, že počty priestupkov sa udržujú na približne rovnakej hodnote. Kontrolami vykonanými v rámci úlohy bolo zistených celkom 14 878 nedostatkov, pričom bolo skontrolovaných 299 032 pracovných dní vodičov, čo predstavuje jeden nedostatok na 20,1 skontrolovaných pracovných dní. V rámci úlohy s tým istým zameraním v roku 2013 bol zistený jeden nedostatok na 22,9 skontrolovaných pracovných dní vodičov. Počet nedostatkov sa v období ostaných dvoch rokov ustálil približne na rovnakých hodnotách po predchádzajúcom výraznom zlepšení. Zlepšenie oproti minulým obdobiam je spôsobené zvyšovaním vedomostnej úrovne samotných vodičov a zamestnávateľov, neustále sa zvyšujúcou kvalitou kontrol vodičov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, poklesom dopravnej práce a s tým súvisiacim zaraďovaním kvalitnejších vodičov na prácu a v neposlednom rade aj zvýšením počtu vozidiel vybavených digitálnym tachografom. Je však potrebné uviesť, že v prípade predloženia všetkých použitých záznamových listov ako aj digitálnych údajov z kariet vodičov pri každej kontrole by boli počty zistených nedostatkov pravdepodobne vyššie.

Zhrnutie najčastejších nedostatkov:
- vodiči nedodržujú denné minimum času odpočinku (5 092);
- vodiči prekračujú časy vedenia v trvaní 4,5 hod., po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka + nedodržujú prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút (4 794);
- vodiči prekračujú denné časy vedenia vozidla (1 862);
- vodiči nedodržujú týždenné minimum času odpočinku (1 186).

Ďalšie opakujúce sa nedostatky:

- vodiči nesprávne používajú záznamové zariadenie, neprepínajú nastavenie podľa vykonávanej činnosti;
- vodiči, ktorí riadia vozidlá vybavené digitálnymi záznamovými zariadeniami, nie sú oboznámení s návodom na obsluhu a nemajú znalosti o spôsobe správneho používania týchto zariadení;
- zamestnávatelia riadne a preukázateľne neinformujú zamestnancov (vodičov) o všetkých platných predpisoch v oblasti dopravy, ktoré majú vplyv na pracovný čas a dobu odpočinku.

Najzávažnejšie zistené nedostatky:

- neoprávnená manipulácia s tachografmi za účelom vyradenia tachografu z činnosti;
- jazda vodiča na inú ako vlastnú tachografovú kartu;
- zamestnávatelia nezabezpečujú pravidelné sťahovanie údajov z kariet vodičov a údajov z vozidlových jednotiek resp. neuchovávajú použité záznamové listy počas predpísanej doby.

Dosiahnutie požadovaného počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov je odrazom práce vyškolených inšpektorov práce, ktorí sú hardvérovo a softvérovo vybavení na vykonávanie či už cestných alebo firemných kontrol v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave. K požadovanému počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov prispieva aj narastajúci počet digitálnych tachografov vo vozidlách a taktiež zvýšenie počtu cestných kontrol v spolupráci s viacerými zložkami polície. Stále je však potrebné iniciovať zmenu legislatívy týkajúcu sa kontrol sociálnej legislatívy v doprave, nakoľko zmeny v zákone dosiahnuté v predchádzajúcich obdobiach nepriniesli želateľný účinok (navrhované zmeny: jednoznačne definovať povinnosti zamestnávateľa, vyriešiť znemožnenie pokračovania jazdy vodiča pri nezaplatení pokuty uloženej počas kontroly na pozemných komunikáciách, zadefinovať oprávnenie inšpektora práce pri odobratí tachografovej karty vodiča, zvýšiť výšku pokút pri kontrole na pozemných komunikáciách).