Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Vyhodnotenie Európskej inšpekčnej kampane SLIC 2014 zameranej na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine
Vyhodnotenie Európskej inšpekčnej kampane SLIC 2014 zameranej na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine
Aktualizované: 01.04.2015 10:07
Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) sa rozhodol v roku 2014 realizovať celoeurópsku inšpekčnú kampaň zameranú na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine. Na uvedenej kampani participovalo 26 členských štátov EÚ vrátane Slovenska.

Inšpektoráty práce vykonali v rámci tejto kampane 221 inšpekcií práce, ktoré boli realizované v troch vybraných cieľových skupinách/sektoroch: výroba potravín/spracovanie potravín, zdravotníctvo a maloobchod, veľkoobchod/skladovanie.

Inšpektori práce sa pri výkone inšpekcie práce zamerali na to, či zamestnávateľ prijal vhodné preventívne opatrenia pri predchádzaní pošmyknutiam a zakopnutiam a či venoval pozornosť nasledujúcim aspektom:
• povrch chodieb (podlahy, schody, klzkosť vonkajších plôch...),
• znečistenie a prekážky (prekážky na chodbách, možná klzkosť súvisiaca s pracovným procesom, riziká a nebezpečenstvá pošmyknutia a zakopnutia nesúvisiace s pracovným procesom ako je sneh, blato alebo vlhkosť z vonkajšieho prostredia...),
• ľudia (bezpečná ručná manipulácia s bremenami, čistenie svojho pracoviska, dodržiavanie pracovných postupov, pokynov, používanie pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov...),
• prostredie (osvetlenie, bezpečnostné značky...),
• obuv (protišmyková, certifikovaná...),
• upratovanie (spôsob čistenia podláh, udržiavanie poriadku...).

Pri výkone inšpekcie práce bolo zistených spolu 797 nedostatkov, z toho 17 bolo závažných. Inšpektorátmi práce bolo za nedostatky zistené počas realizácie inšpekčnej kampane na pracoviskách zamestnávateľov navrhnutých 12 finančných postihov v celkovej sume 4 713 eur. Najväčší počet nedostatkov bol zistený v kontrolovanej oblasti maloobchod a veľkoobchod so zameraním na skladovanie, kde bolo zistených 78 nedostatkov, nasledovala oblasť zdravotníctva a najmenej nedostatkov bolo zistených v oblasti výroby a spracovania potravín.

Najčastejšie zistenými nedostatkami boli chýbajúce bezpečnostné značenia, neoznačené nerovnosti úrovne podláh, na schodišti prvý a posledný stupeň schodiskových stupňov nebol farebne odlíšený od okolitej podlahy, chýbali madlá a zábradlia na schodiskách, podlahy a podlahové krytiny boli v zlom stave.

Previerky vykonávané v rámci kampane SLIC 2014 boli zamerané aj na zistenie úrazovosti, t.j. či u kontrolovaných subjektov došlo za posledných 5 rokov k pracovným úrazom v dôsledku pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine. Za sledované obdobie piatich rokov bolo v kontrolovaných subjektoch zaregistrovaných 124 pracovných úrazov, ku ktorým došlo v dôsledku pošmyknutí a pádov na rovine na pracovisku. Zdrojom úrazov bolo náhodné vyvrtnutie, podvrtnutie, pošmyknutie na schodoch alebo rovine, ktorých príčinou bola momentálna osobná indispozícia alebo nepozornosť zamestnanca. Príčinou bolo aj zakopnutie o uložený materiál či neupravená komunikácia v zimnom období.