Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Seminár „Bezpečnosť v stavebníctve“
Seminár „Bezpečnosť v stavebníctve“
Aktualizované: 27.04.2015 09:49
Dňa 23. apríla 2015 sa v Hoteli Slovakia v Žiline stretli odborníci z jedného z najrizikovejších odvetví - stavebníctva, aby diskutovali na tému „Bezpečnosť v stavebníctve“ na rovnomennom seminári organizovanom Národným inšpektorátom práce (ďalej len „NIP“).

Účelom seminára bolo informovanie o zlepšení implementácie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v praxi a propagácia významu a činnosti inšpekcie práce tak, aby sa táto oblasť lepšie dostávala do povedomia zamestnávateľov, zamestnancov a iných subjektov.

Seminár otvoril Ing. Andrej Gmitter, generálny riaditeľ NIP. Ing. Bartolomej Dorov, riaditeľ odboru riadenia inšpekcie práce NIP, priblížil prítomným prečo patrí odvetvie stavebníctva medzi najrizikovejšie.

Skúsení inšpektori práce, Ing. Miroslav Kobela a Ing. Peter Pikla informovali účastníkov o požiadavkách inšpekcie práce v rámci výkonu kontrol u zamestnávateľských subjektov a akým spôsobom zabezpečiť prevenciu rizík na stavenisku.

Nechýbali ani prednášky z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, či nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré spracovali Ing. Róbert Bulla, hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Nitra a Mgr. Miroslava Skičková z NIP.

V ďalšej časti seminára bol vytvorený priestor pre otázky účastníkov a za okrúhlym stolom sa rozprúdila diskusia za účasti inšpektorov práce špecializovaných na stavebníctvo o vzájomnej interakcii právnych predpisov v oblasti stavebníctva a predovšetkým o implementácii jednotlivých ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Seminára sa zúčastnilo 190 účastníkov a ich pozitívne ohlasy, ako aj vysoký záujem o účasť dokazujú, že je potrebné organizovať aktivity podobného charakteru, ktoré prispejú k zlepšeniu správnej interpretácie jednotlivých právnych predpisov v oblasti stavebníctva, ale aj k ich uplatňovaniu v praxi na pracoviskách.