Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > „Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár v Bratislave
„Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár v Bratislave
Aktualizované: 07.05.2015 08:20
Pri príležitosti kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“ sa stretli členovia Národnej siete bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spolu s ďalšími záujemcami, ktorým táto téma nie je ľahostajná. Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“) organizovalo prvý zo svojich plánovaných seminárov pre rok 2015.
Podujatie sa uskutočnilo dňa 5. mája 2015 v priestoroch Premium business hotela v Bratislave. Seminár sa niesol pod rovnomenným názvom kampane a jeho hlavným cieľom bolo informovať verejnosť o problematike psychosociálnych rizík a pracovného stresu.

Seminár otvoril Ing. Dalibor Hlivák, hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Bratislava, ktorý privítal prítomných na podujatí iniciovanom Národným kontaktným miestom EU-OSHA na pôde Bratislavského kraja. Ing. Jarmila Štieberová z Národného inšpektorátu práce priblížila prítomným aktuálnu kampaň so zameraním na pracoviská bez stresu a posudzovanie psychosociálnych rizík a priblížila tiež plánované aktivity Národného kontaktného miesta. PhDr. Monika Zámečníková, reprezentujúca Úrad verejného zdravotníctva SR, informovala o psychickej pracovnej záťaži a rizikových prácach, ako aj o príslušnej legislatíve a jej správnej implementácii v danej oblasti. Slovensko sa zapojilo do súťaže „Dobrá prax“, ktorú vyhlásila EU-OSHA a bola určená pre organizácie, ktoré príkladným spôsobom pristupovali k zníženiu pracovného stresu na svojich pracoviskách, o čom informovala Ing. Laurencia Jančurová z Národného inšpektorátu práce. Medzi ocenenými podnikmi nielen na národnej, ale tiež na európskej úrovni bola spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorej zástupca – Ing. Martin Harvan, PhD. mal na uvedenom podujatí prezentáciu, v ktorej ozrejmil postupy vzájomnej interakcie zamestnancov, ich zástupcov, manažérov na nižšom, strednom stupni riadenia až po vrcholový manažment, pri eliminácii stresu na pracoviskách. Účastníci mali tiež možnosť poučiť sa z chýb iných a dozvedieť sa o výsledkoch inšpekcie práce, či zistených nedostatkoch pri výkone kontrol v Bratislavskom kraji zo slov hlavného inšpektora práce Inšpektorátu práce Bratislava. Pri hodnotení psychosociálnych rizík zohrávajú dôležitú úlohu odbory, čo vo svojej prezentácii podrobnejšie ozrejmil Mgr. Bohuslav Bendík z Konfederácie odborových zväzov SR.

V závere seminára bol vytvorený priestor pre diskusiu a otázky účastníkov, ktorí ho využili a informovali sa predovšetkým za účelom ozrejmenia vedomostí týkajúcich sa hodnotenia psychosociálnych rizík ako aj výsledkov inšpekcie práce a orgánov Úradu verejného zdravotníctva SR v uvedenej oblasti.

Na seminári sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov na tripartitnej báze, teda zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a štátu, ktorí vyhodnotili toto podujatie veľmi pozitívne a vyjadrili svoj záujem zapojiť sa v budúcnosti do prezentovaných aktivít.