Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Aktualizované: 15.05.2015 15:43
Dňa 12. mája 2015 bola Národnou radou Slovenskej Republiky schválená novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oproti predošlému zneniu uvedeného zákona sa zmenia podmienky na vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby a podmienky na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v príslušnej oblasti ochrany práce. Za nových podmienok bude môcť požiadať o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov aj iná ako právnická osoba; zavádza sa požiadavka trojročnej odbornej praxe odborného zástupcu; definujú sa požiadavky na odbornú spôsobilosť žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v príslušnej oblasti ochrany práce, ktorým je fyzická osoba spĺňajúca požiadavky odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie a budú definované požiadavky na odborného zástupcu a školiteľa. Požiadavky na školiteľa budú rozdelené do troch oblastí:
- školiteľ pre všeobecné požiadavky,
- školiteľ pre osobitné požiadavky – teoretická časť,
- školiteľ pre osobitné požiadavky – praktická časť.

Vymedzia sa tiež porušenia, pre ktoré Národný inšpektorát práce odoberie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.

V nadväznosti na navrhované zmeny uvedeného zákona má dôjsť k úprave vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti s predpokladanou účinnosťou od 1. augusta 2015.