Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Inšpektori práce zahájili kontrolu vodičov autobusov
Inšpektori práce zahájili kontrolu vodičov autobusov
Aktualizované: 03.06.2015 13:50
Inšpektori práce v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky v priebehu letných mesiacov (jún až august) preverujú na území celého Slovenska dodržiavanie pracovných podmienok v cestnej doprave vodičmi autobusov ustanovených zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave.

Pozornosť kontrolných orgánov sa upriamuje na zájazdové a diaľkové (medzištátne) autobusy slovenských ako aj zahraničných dopravcov. Z dôvodu efektívnosti kontrol inšpektoráty práce uprednostňujú pozemné komunikácie s vyššou frekvenciou výskytu autobusov, stanovištia odchodov zájazdových autobusov a autobusové stanice v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Pravidelné cestné kontroly inšpektorov práce v oblasti dopravy ukazujú, že pretrvávajúcim nedostatkom vodičov autobusov býva nedodržiavanie minimálnych denných odpočinkov, prekračovanie maximálneho denného času vedenia vozidla, ako aj nedodržiavanie prestávky vo vedení vozidla, kedy po štyri a pol hodinách jazdy nečerpajú prestávku v trvaní najmenej 45 minút (resp. delenú prestávku v trvaní najmenej 15 minút, po ktorej nasleduje prestávka v trvaní najmenej 30 minút). Častým porušením je tiež nesprávna manipulácia s tachografom plynúca z nesprávne prepnutého druhu činnosti na tachografe.

Nakoľko poslaním inšpekcie práce je nielen dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, v rámci previerkovej činnosti inšpektori práce zároveň poskytujú kontrolovaným vodičom pri kontrole poradenskú činnosť so zreteľom na zvýšenie vedomostí o aktuálne platných predpisoch.

V prípade výskytu menej závažných priestupkov sú vodiči napomenutí, v prípade závažnejších priestupkov sú vodičom udeľované blokové pokuty do výšky 165 eur.