Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > „Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár na Sliači - Sielnici
„Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár na Sliači - Sielnici
Aktualizované: 22.06.2015 11:38
Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizovalo ďalší zo svojich seminárov v rámci kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“.

Seminár sa uskutočnil dňa 17. júna 2015 na Sliači – Sielnici a jeho hlavnou témou boli psychosociálne riziká pri práci.

Účasť prijali tak bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ako aj manažment, ale aj zástupcovia zamestnancov malých stredných i veľkých podnikov.

Prítomných privítal na pôde svojho kraja hlavný inšpektor práce z Banskej Bystrice, Ing. František Košč. Ing. Laurencia Jančurová (Národný inšpektorát práce) priblížila prítomným aktuálnu tému kampane, posudzovanie rizík na pracoviskách a aktivity EU-OSHA a Národného kontaktného miesta v tejto súvislosti. RNDr. Mgr. Jana Ištóková (Národný inšpektorát práce) informovala o kampaniach z iniciatívy Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce, ktoré prebiehali v roku 2012 – Psychosociálne riziká pri práci, v roku 2014 – Pády, pošmyknutia a zakopnutia na rovine a plánovanej kampani na rok 2016 - Pracovné podmienky zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania. Medzi účastníkmi sa vyskytovali tiež záujemci o účasť v programe „Bezpečný podnik“, preto Ing. Štieberová (Národný inšpektorát práce) vo svojej prezentácii priblížila proces získania tohto prestížneho certifikátu udeľovaného každoročne ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Svoj priestor na seminári mala tiež Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorej zástupcovia Mgr. Nora Čechmánková, PhD. a Ing. Ján Beťko prezentovali súťaž Zdravá firmy roka a podporu pre podniky, ktoré sa príkladne starajú o zdravie svojich zamestnancov. Inšpektorka práce, Ing. Bc. Danica Veličová (Inšpektorát práce Banská Bystrica) sa podelila o dlhodobé praktické skúsenosti z výkonu inšpekcie práce predovšetkým z oblasti pracovnoprávnych vzťahov. K riadeniu psychosociálnych rizík sa vyjadril vo svojom vystúpení tiež Mgr. Bohuslav Bendík (Konfederácia odborových zväzov SR) a priblížil účastníkom postoj a prístup odborov, ktoré zastupujú záujmy zamestnancov v súvislosti s touto kontroverznou témou.

V priebehu seminára bol vytvorený špeciálny priestor pre otázky, odpovede a diskusiu, čo prítomní aj využili a získali odpovede na mnohé otázky, či už týkajúce sa posudzovania rizík na pracoviskách alebo problémov, s ktorými sa jednotliví zamestnanci musia vysporiadať v každodennom pracovnom procese.

V závere účastníci vyjadrili svoju spokojnosť s priebehom seminára a vyjadrili záujem o účasť na ďalších podobných podujatiach.