Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v 1. polroku 2015
Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v 1. polroku 2015
Aktualizované: 24.08.2015 11:24
Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v platnom znení. Podľa požiadaviek EÚ je potrebné v roku 2015 vykonať v SR spolu 252 000 kontrol pracovných dní vodičov na pracoviskách a pozemných komunikáciách. Na jednotlivé inšpektoráty práce pripadá skontrolovať najmenej 31 500 pracovných dní vodičov (vyhodnotených zo záznamových listov, pri digitálnych záznamových zariadeniach z elektronických záznamov z kariet vodičov resp. tlačových výstupov). Samotný výkon inšpekcie práce pozostáva z vykonávania kontrol na pracoviskách a v súčinnosti s príslušníkmi policajného zboru aj na pozemných komunikáciách bez rozdielu štátu, v ktorom bolo motorové vozidlo evidované a bez rozdielu štátnej príslušnosti vodiča. V rámci previerkovej činnosti je inšpektormi práce zároveň poskytovaná aj poradenská činnosť priamo na pracoviskách a kontrolovaným vodičom pri kontrole na pozemných komunikáciách, ale aj na inšpektoráte práce osobným stykom, resp. formou telefonickej alebo písomnej odpovede na položené otázky.

V prvom polroku 2015 bolo inšpektormi práce skontrolovaných spolu na pracoviskách a pozemných komunikáciách 5290 vodičov. V počte skontrolovaných dní vodičov (záznamové listy a počty dní stiahnutých z digitálnych tachografov) to predstavuje 149 445 dní, čo je 59,3 % z celkového plánovaného počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov pre rok 2015. Na pracoviskách bolo inšpektormi práce skontrolovaných 1 649 vodičov a 85 248 pracovných dní. Na pozemných komunikáciách bolo skontrolovaných spolu 3 641 vodičov a 64 197 pracovných dní.

Pri hodnotení výsledkov za 1. polrok 2015 oproti minulých obdobiam môžeme konštatovať, že počty zistených priestupkov sa každoročne znižujú. Je to spôsobené zvyšujúcim sa odborným povedomím vodičov, neustále sa zvyšujúcou kvalitou kontrol vodičov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, poklesom dopravnej práce a s tým súvisiacim zaraďovaním kvalitnejších vodičov na prácu a v neposlednom rade aj zvýšením počtu vozidiel vybavených digitálnym tachografom. Kým v 1. polroku 2014 tvorili vozidlá vybavené digitálnym tachografom 72,9 % všetkých skontrolovaných vozidiel pri cestných kontrolách, v 1. polroku 2015 je to o takmer 6 % viac, čiže 78,7 %. Pri digitálnych tachografoch sú všetky údaje detailne zaznamenávané na kartu vodiča ako aj do samotného tachografu a preto výrazne klesá možnosť ich zatajovania resp. falšovania. Z toho dôvodu sú vodiči ešte viac prinútení dodržiavať predpisy sociálnej legislatívy v doprave. Taktiež v ostatnom období už takmer nedochádza k zakladaniu nových dopravných spoločností. Na trhu prevádzkujú svoju dopravnú činnosť dopravcovia, ktorí už majú skúsenosti so sociálnou legislatívou v doprave a so sankciami zo strany kontrolných orgánov.

Kontrolná činnosť opäť preukázala, že sa najviac priestupkov dopúšťajú vodiči vnútroštátnej dopravy a tiež vodiči medzinárodnej kamiónovej dopravy pri návrate na Slovensko. Pri vyhodnocovaní aktivít týchto vodičov mimo územia Slovenskej republiky nie sú zistené skoro žiadne porušenia. Je to spôsobené najmä tým, že v zahraničí sú za tieto porušenia ukladané omnoho vyššie pokuty ako to umožňujú naše právne predpisy.

Najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom zisteným v 1. polroku 2015 bolo nedodržanie dĺžky denného odpočinku. Okrem vedomého skracovania odpočinku spôsobeného podceňovaním významu minimálnej dĺžky odpočinku zo strany vodičov alebo zlou organizáciou práce zo strany zamestnávateľa stále existuje aj iná príčina. Tou príčinou je nedostatočné školenie vodičov zo sociálnej legislatívy v doprave zapríčinené nedostatočnou znalosťou problematiky zo strany lektorov a následným nesprávnym prípadne nezrozumiteľným oboznámením s daným právnym predpisom. V praxi sa to neskôr prejaví tým, že vodiči začnú skôr svoj výkon práce akoby mali, resp. začnú neskoro čerpať denný odpočinok. Vodiči aj keď urobia odpočinok v trvaní 11 resp. 9 hodín, tento nie je čerpaný v priebehu 24 hodín, pretože sa mylne domnievajú, že stačí, ak odpočívajú 11 prípadne 9 hodín medzi koncom predchádzajúceho výkonu a začiatkom nasledujúceho. Neuvedomujú si, že takto čerpať denný odpočinok musia stihnúť do 24 hodín od začiatku posledného výkonu.

Ďalším často zisťovaným nedostatkom bolo nepredloženie záznamových listov za predchádzajúcich 28 dní. Vodiči častokrát nevedeli vydokladovať svoju činnosť v časti alebo v celom kontrolovanom období. Nedostatok zahrňuje nepredloženie použitých záznamových listov, nepredloženie potvrdenia iných činností, prípadne neznámu činnosť na karte vodiča spôsobenú nevykonaním manuálneho záznamu na karte vodiča. Ktorákoľvek z týchto skutočností mala zároveň za následok, že inšpektori práce nevedeli vykonať kontrolu sociálnej legislatívy v doprave v plnom rozsahu. S obdobným porušením sa inšpektori práce stretli aj pri kontrolách v dopravných podnikoch, kde zamestnávatelia nevedeli predložiť všetky použité záznamové listy vodičov resp. digitálne údaje.

V 1. polroku 2015 boli počas previerok na pracoviskách zamestnávateľov taktiež zistené závažné nedostatky ako zlá organizácia práce, nezabezpečenie pravidelného sťahovania údajov z kariet vodičov motorových vozidiel a údajov z vozidlových jednotiek a pod. Zamestnávatelia sú si vedomí svojej povinnosti pravidelného sťahovania údajov z kariet vodičov ako aj z vozidlových jednotiek, ale aj napriek tomu nedodržujú túto povinnosť z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie dôvody, ktoré uvádzajú zamestnávatelia, patrí nefunkčnosť softvéru na sťahovanie a archiváciu dát a taktiež odmietnutie vodiča poskytnúť kartu vodiča k stiahnutiu dát z karty vodiča.

Najčastejšie nedostatky za 1. polrok 2015:
  • vodiči nedodržujú denné minimum času odpočinku (2 405);
  • vodiči prekračujú časy vedenia v trvaní 4,5 hod., po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka + nedodržujú prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút (2 573);
  • vodiči prekračujú denné časy vedenia vozidla (1 139);
  • vodiči nedodržujú týždenné minimum času odpočinku (452);
  • vodiči nesprávne používajú záznamové zariadenie, neprepínajú nastavenie podľa vykonávanej činnosti;
  • vodiči, ktorí riadia vozidlá vybavené digitálnymi záznamovými zariadeniami, nie sú oboznámení s návodom na obsluhu a nemajú znalosti o spôsobe správneho používania týchto zariadení.

Napriek vyššie uvedeným problémom musíme konštatovať, že situácia ohľadom školení a informovanosti vodičov a zamestnávateľov s predpismi sa oproti minulým rokom zlepšuje. Je to spôsobené tým, že na pozemných komunikáciách sa kontroly vykonávajú vo väčšej miere a sankcie sú dostatočne vysoké nato, aby si zamestnávatelia uvedomili ekonomický dopad na ich pôsobenie. Rovnako aj právne vedomie vodičov je dostatočne vysoké nato, aby si uvedomili, aké dôsledky môže mať na ich činnosť porušovanie predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v oblasti dopravy.