Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Mimoriadne previerky „ŠKRTIČ“
Mimoriadne previerky „ŠKRTIČ“
Aktualizované: 07.09.2015 10:37
Národný inšpektorát práce (ďalej len "NIP") v zmysle národného programu aktívneho starnutia naplánoval mimoriadne previerky s pracovným názvom „ŠKRTIČ“, zamerané na kontrolu povinností vyplývajúcich zo zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpektoráty práce budú vykonávať tieto previerky v tom istom čase od 07. 09. 2015 do 30. 09. 2015. Správy o zistených nedostatkoch a o ďalších skutočnostiach budú spracované na odbore riadenia inšpekcie práce, NIP a predložené na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem
a) v starobe,
b) pri skončení výkonu práce
1. zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. zamestnancovi, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancovi, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.
Zamestnanci, ktorí vykonávajú vyššie uvedené rizikové práce, budú mať nárok na doplnkový dôchodok. Peniaze na tento dôchodok zamestnávatelia platia na základe tzv. zamestnávateľskej zmluvy na účet každého zamestnanca. Podmienkou je, aby títo zamestnanci vykonávajúci rizikové práce mali uzatvorenú užívateľskú zmluvu.