Hlavná stránka > Činnosť > Focal Point EU-OSHA > „Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár v Prešove
„Zdravé pracoviská bez stresu“ - seminár v Prešove
Aktualizované: 23.09.2015 13:19
Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej EU-OSHA) organizovalo ďalší zo svojich seminárov v rámci 2 ročnej kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. Seminár sa uskutočnil dňa 10. septembra 2015 v hoteli Dukla v Prešove a jeho hlavným cieľom bolo upozorniť na riziká pracovného stresu a dobré príklady jeho úspešného riadenia v praxi. Seminára sa zúčastnili predovšetkým bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ale aj zástupcovia podnikov prevažne z Prešovského kraja.

Prítomných privítali hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce Prešov, Ing. Daniel Hrabko a Ing. Laurencia Jančurová z Národného inšpektorátu práce, zastupujúca národné kontaktné miesto EU-OSHA. Tá vo svojom vystúpení hovorila o téme kampane, jej cieľoch a aktivitách EU-OSHA a Národného kontaktného miesta v súvislosti s prebiehajúcou kampaňou. Do programu bola zaradená aj prednáška o podmienkach programu „Bezpečný podnik“, ktorú prezentovala Ing. Jarmila Štieberová z Národného inšpektorátu práce. Do kontextu obsahu seminára vhodne zapadla prednáška Mgr. Nory Čechmánkovej, PhD. z Union zdravotnej poisťovne, a. s , ktorá hovorila o súťaži Zdravá firma roka, podporujúcej podniky s príkladným záujmom o zdravie svojich zamestnancov. Po predchádzajúcich pozitívnych ohlasoch účastníkov obdobných seminárov bola do programu zaradená prednáška týkajúca sa praktických skúseností z výkonu inšpekcie práce. Ing. Daniel Hrabko, hlavný inšpektor práce IP Prešov hovoril o praktických skúsenostiach zo šetrenia pracovných úrazov, ku ktorým došlo za posledné tri roky v územnej pôsobnosti Prešovského kraja. Oboznámil účastníkov aj s bližšou špecifikáciou zdrojov a príčin pracovných úrazov a najčastejšími porušeniami, ktoré viedli k týmto úrazom. Ing. Alexander Tažík, zastupujúci OZ KOVO, priblížil účastníkom prácu odborov pri presadzovaní ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov. V programe seminára bol vytvorený priestor na diskusiu, pričom viaceré z otázok smerovali práve na činnosť odborov a zástupcov zamestnancov.

V rámci kampane EU-OSHA sa dňa 20. 10. 2015, počas Európskeho týždňa BOZP, uskutoční v Košiciach ešte jeden seminár podporujúci prebiehajúcu kampaň. Jeho program, prihláška a pozvánka budú včas zverejnené na webovej stránke NIP.