Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v doprave
Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v doprave
Aktualizované: 05.10.2015 11:11
V dňoch 23. – 25. septembra 2015 sa v Žilinskom kraji konala medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave na pozemných komunikáciách za účasti 4 krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko. Povinnosť vykonávania spoločných kontrolných akcií vyplýva z článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Podnikanie v cestnej doprave sa neustále rozpína dopytom po tovaroch na celom území Európskej únie. Preprava tovaru medzi krajinami je jednoduchšia, či už otvorením hraníc v Schengenskom priestore alebo neustálym budovaním cestnej infraštruktúry. Medzinárodnú prepravu vykonávajú aj spoločnosti, ktoré sa ešte v nedávnom období sústredili výhradne na prepravu vnútrozemskú. Podiel prepravy tovaru a osôb na pozemných komunikáciách tak tvorí v celkovej preprave významnú časť, ktorá každoročne rastie. S nárastom dopytu po cestnej preprave však aj priamo úmerne narastá počet nákladných vozidiel a autobusov na cestách a s tým spojený dopyt po vodičoch. V nedávnej minulosti sa inšpektori práce ešte stále pri kontrolách stretávali z neznalosťou elementárnych povinností vodičov, ktoré im vyplývajú z ich pracovného zaradenia. Častokrát vodiči neovládali základy sociálnych predpisov, ako sú maximálne časy jázd a minimálne časy odpočinkov, resp. neovládali záznamové zariadenie. Zvyšovaním vedomostnej úrovne samotných vodičov a zamestnávateľov a preventívnou činnosťou inšpektorátov práce sa však počet nedostatkov v posledných rokoch výrazne znížil. Taktiež je potrebné konštatovať, že situácia ohľadom školení a informovanosti vodičov a zamestnávateľov s predpismi sa oproti minulým rokom takisto zlepšuje. Je to spôsobené tým, že sa na pozemných komunikáciách kontroly vykonávajú vo väčšej miere a sankcie sú dostatočne vysoké nato, aby si zamestnávatelia uvedomili ekonomický dopad na ich pôsobenie.

Medzinárodná kontrola sa u nás vykonáva každý rok za účasti zástupcov z Českej republiky, Maďarska a Poľska najmä z toho dôvodu, že je Slovenská republika častokrát cieľovou destináciou pre prepravy z týchto krajín resp. je z týchto krajín cez územie Slovenska vykonávaný tranzit. Hlavným cieľom spoločnej kontroly bola výmena poznatkov z vykonávania kontrol, prerokovanie a zjednotenie postojov k výkladu jednotlivých ustanovení európskych predpisov, ako aj vzájomná výmena skúseností s používaním programov používaných pre vyhodnotenie výstupov z analógových a digitálnych tachografov. Kontroly sa uskutočnili v rovnakých časoch na troch kontrolných miestach. Počas kontrol bolo skontrolovaných 35 vodičov a bolo zistených 28 nedostatkov. Medzi nedostatky závažnejšieho charakteru patrilo nepredloženie záznamových listov za predchádzajúcich 28 dní a nevykonaná periodická kontrola tachografu.