Hlavná stránka > Hlavné menu > Dôležité oznamy > Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Aktualizované: 19.10.2015 12:49
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím svojho druhu, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Európy. Toho roku bude prebiehať v termíne od 19. do 23. októbra a na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „EU-OSHA“). Realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry v 28 členských štátoch EÚ i mimo nej.Počas uvedeného obdobia budú na Slovensku propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Jednotlivé inšpektoráty práce podobne ako v minulých rokoch zorganizujú vo svojich krajoch viaceré aktivity, akými sú besedy pre študentov, semináre, dni otvorených dverí na inšpektorátoch práce, či poskytovanie poradenstva vo zvýšenej miere. Špecifikácia plánovaných aktivít je zverejnená na internetovej stránke Národného inšpektorátu práce www.safework.gov.sk pri jednotlivých inšpektorátoch práce v časti „najnovšie príspevky“.

Jednou z priorít Európskeho týždňa je propagácia myšlienky dvojročnej kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“ prostredníctvom národného kontaktného miesta EU-OSHA, ktorým je Národný inšpektorát práce a jeho partnerov na báze tripartity. Sú nimi zástupcovia ministerstiev, inšpekcie práce, Konfederácia odborových zväzov SR a jej partneri, Asociácia BOZP a OPP, zástupcovia zamestnávateľov, akademickej pôdy a ďalší aktívni členovia.

Na internetovej stránke www.healthy-workplaces.eu venovanej aktuálnej kampani sú ponúknuté viaceré praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť organizáciám pri zlepšovaní riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a zvyšovaní úrovne BOZP na pracoviskách. Motiváciu môžu zamestnávatelia a zamestnanci čerpať aj z prípadových štúdií agentúry EU-OSHA, ktoré obsahujú príklady dobrej praxe účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia. Príklady dobrej praxe máme aj na Slovensku. Jedná sa zväčša o veľké organizácie, často s medzinárodnou účasťou, ktoré pochopili, že investovať do bezpečnosti a ochrany zdravia sa oplatí, lebo zdravý a lojálny zamestnanec prináša firme v konečnom dôsledku aj finančný efekt a prosperitu. Naposledy sme sa takýmto príkladom prezentovali aj na medzinárodnej úrovni, na konferencii konanej v apríli v Rige, kde boli oceňované najlepšie európske spoločnosti s najlepšími príkladmi smerujúcimi k odstráneniu príčin pracovného stresu. Za Slovensko sa medzi víťazov európskej súťaže, vyhlásenej EU-OSHA počas prvého roku kampane zaradila spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.

Z úrovne Národného inšpektorátu práce je počas tohoročného Európskeho týždňa BOZP pripravovaný na deň 20. októbra pre účastníkov bezplatný seminár v Košiciach a premietanie dokumentárneho filmu s tematikou BOZP pre študentov Technickej univerzity v Košiciach dňa 22. októbra. Na všetkých týchto podujatiach je prezentovaná aktuálna kampaň EU-OSHA s dôrazom na problém zvládania pracovného stresu a prijímanie opatrení na jeho elimináciu, ale aj iné aktuálne problémy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Ochranu života a zdravia pri práci a podporu zlepšovania pracovných podmienok v oblasti ochrany práce pomáha presadzovať priamo na pracoviskách zamestnávateľov inšpekcia práce. Ide o kontrolu dodržiavania právnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov (ďalej „PPV“). 

V organizáciách patriacich do pôsobnosti orgánov inšpekcie práce došlo v období od 1. januára do 30. septembra 2015 k 43 závažným pracovným úrazom s následkom smrti a 112 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví. Zo štatistiky úrazov vyplýva, že väčšina smrteľných pracovných úrazov, až 60,5 %, sa kumulovala do dvoch hlavných zdrojových skupín, ktorými sú dopravné prostriedky a zemina, materiál a predmety. V prípade pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví boli najčastejším zdrojom pracovné, príp. cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb v 26,8 %, stroje – hnacie, pomocné, obrábacie v 21,4 % a dopravné prostriedky v 20,5 %. Pri kontrolách BOZP a PPV bolo v období od 1. januára do 30. septembra 2015 najviac nedostatkov zistených v odvetví priemyselnej výroby (6507 porušení), ďalej nasledujú odvetvia veľkoobchod a maloobchod (5457 porušení) a stavebníctvo (2421 porušení).

V budúcnosti sa inšpekcia práce aj naďalej bude venovať prevencii a poradenstvu, potieraniu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, podnecovaniu firiem k tomu, aby investovali do bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov. Vychádzajúc z výsledkov európskej kampane zameranej na zvládanie stresu zameria Národný inšpektorát práce pozornosť na stres na pracoviskách, podnecovaniu zamestnávateľov k úzkej spolupráci pri riešení problémov BOZP v úzkej spolupráci so zamestnancami a taktiež problému jednostrannej fyzickej záťaže podporno-pohybovej sústavy, pretože táto je najčastejšou príčinou priznaných chorôb z povolania na Slovensku.